Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS (33/18) in na svoji spletni strani (www.sklad-kadri.si) objavil Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vse podrobnejše informacije v zvezi z razpisom so objavljene na skladovi spletni strani www.sklad-kadri.si, kjer je na voljo tudi vloga s prilogami in podrobnimi navodili za izpolnjevanje.

Razpis je namenjen spodbujanju usposabljanja zaposlenih posameznikov v Republiki Sloveniji in povečanju njihove vključenosti v vseživljenjsko učenje. Tako bodo lahko izboljšali svoje kompetence, ki jih potrebujejo, da bi lahko odgovorili na potrebe na trgu dela zaradi večje zaposljivosti in mobilnosti. Neformalna usposabljanja pa spodbujajo tudi osebni razvoj in delovanje zaposlenih posameznikov v sodobni družbi.

Po več pojasnil že ta četrtek na sklad

V četrtek, 24. maja 2018, bo ob 10. uri v prostorih sklada (Dunajska cesta 20, Ljubljana) za interesente, ki bi se želeli prijaviti na razpis, organizirana tudi delavnica s podrobnejšo predstavitvijo razpisa in navodil za izpolnjevanje vloge. Predstavljena bodo vsa morebitna dodatna pojasnila in odgovori.

Skupna okvirna vrednost sredstev za javni razpis znaša 2.047.151 evrov. Pričakuje se, da se bo v program vključilo okrog 2.500 zaposlenih posameznikov, ki so ali so bili v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 vključeni v programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Vlogo za uveljavljanje sofinanciranja stroškov lahko prijavitelji oddajo od 25. maja do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 5. septembra 2018.

Kdo se lahko prijavi

Prijavijo se lahko posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki, ki niso zaposleni pri drugem delodajalcu, in posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi in so stroške za neformalno izobraževanje ali usposabljanje poravnali iz lastnih sredstev. Posameznik lahko za posamezno vlogo oz. več vlog skupaj dobi povrnjenih do največ 813,33 evra (z upoštevano akontacijo dohodnine).

Sofinancirana so lahko neformalna izobraževanja in usposabljanja za znanja (ta se lahko izvajajo v Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj Evropske unije), ki so v veliki meri prenosljiva tudi na druga delovna področja oz. podjetja in jih zaposleni ne uporablja zgolj na trenutnem delovnem mestu in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oz. z dokazilom o zaključenem usposabljanja (npr. računalniška znanja, znanje jezikov, komunikacija, mediacija ...).

Tudi usposabljanja

Predmet razpisa so tudi usposabljanja, ki omogočajo posodobitev ali nadgradnjo obstoječih znanj, kvalifikacij in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju (npr. usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja za pridobitev poklicno specifičnih znanj, kompetenc, pridobitev licenc za opravljanje poklica).

Razmere v družbi se spreminjajo in posledično tudi razmere na trgu dela. Spodbujanje vseživljenjskega učenja in ozaveščanje zaposlenih posameznikov o pomenu vlaganja v osebni in karierni razvoj je ustrezen odgovor na spreminjajoče razmere. S tem bodo zaposleni povečali svojo konkurenčno prednost na trgu dela, povečala pa se bo tudi konkurenčnost delodajalcev. Prav tako zviševanje usposobljenosti zaposlenih posameznikov prispeva k ohranjanju zaposlitve, izboljšanju mobilnosti zaposlenih na trgu dela, njihove motiviranosti in prilagodljivosti (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc), kar je torej pomembno tudi z vidika preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih ali presežnih delavcev v brezposelnost.

Vse podrobnejše informacije v zvezi z razpisom so objavljene na skladovi spletni strani www.sklad-kadri.si, kjer je na voljo tudi vloga s prilogami in podrobnimi navodili za izpolnjevanje. nr