V DNS tako ugotavljamo, da se v zadnjih letih v Sloveniji načrtno ustvarja vzdušje sovraštva do medijev in novinarjev. Gre za ciljno voden proces, pri katerem prednjačijo mediji, ki so bodisi v lasti političnih strank bodisi lastniško ali poslovno povezani z osebami iz strank. Ti izkoriščajo prazen prostor, ki so ga za seboj pustili kriza, ekonomsko šibki medijski lastniki, spremembe v navadah uporabnikov medijskih vsebin in država. Tudi zaradi tega slovenski novinarji vedno težje opravljajo svoje delo.

Še posebno nas skrbi dejstvo, da nekatere od teh medijev financirajo podjetja, v katerih ima prevladujoč lastniški vpliv država, v njenem imenu pa upravljalsko funkcijo izvaja Slovenski državni holding (SDH). V teh strankarskih medijih lahko ob člankih, namenjenih diskreditaciji političnih nasprotnikov, novinarjev ali drugih izbranih tarč, zasledimo oglase podjetij, ki so v izključni ali večinski lasti države.

To posledično pomeni, da omenjena podjetja z denarjem, ki ga namenjajo za oglase, v resnici neposredno financirajo politične stranke. S tem obvodom kršijo zakonodajo o financiranju volilnih kampanj in političnih strank, saj te že od januarja 2014 ne smejo več sprejemati denarja.

Gre za prakso, ki je v popolnem nasprotju s pravili in samim namenom ustanovitve SDH. Ključni cilj SDH je namreč koncentrirano, pregledno, strokovno in od dnevne politike ločeno upravljanje kapitalskih naložb države, temu pa je podrejena tudi obveza izogibanja vsem potencialnim konfliktom interesov.

Z obvodnim financiranjem političnih strank državna podjetja kršijo tudi kodeks korporativnega družbenega upravljanja kapitalske naložbe države, ki ga je SDH sprejel maja 2017.

Pri tem naj opozorimo tudi na deset protikorupcijskih načel za podjetja v državni lasti, ki jih je aprila 2018 SDH predstavila organizacija Transparency International. Ta namreč v zlorabah podjetij v državni lasti za financiranje političnih strank vidi korupcijska tveganja.

Od vas tako pričakujemo, da boste v najkrajšem možnem času z vzvodi, ki jih imate na voljo, preprečili nadaljevanje nezakonitih praks pri financiranju političnih strank in od vpletenih podjetij zahtevali odgovornost. Le tako bomo verjeli, da zaveze iz dokumentov, ki jih je sprejel SDH, niso mrtva črka na papirju in da ste res zavezani k izboljšanju ravni korporativnega upravljanja v Sloveniji.

V nasprotnem primeru bomo o vašem neukrepanju prisiljeni obvestiti tudi druge pristojne institucije.

Špela Stare

generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije (DSN), za upravni odbor DNS