Danes je Zavod RS za zaposlovanje objavil javno povabilo Usposabljamo lokalno, ki je odprto do porabe sredstev, najdlje pa do 28. junija prihodnje leto. Nov program bo okrog 390 brezposelnim omogočil usposabljanje na delovnem mestu za zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih v posameznih delih Slovenije.

Vsaj tri četrtine naj bi se jih zaposlilo

Usposabljanje na delovnem mestu bo potekalo pri delodajalcih, katerih ponudbe bodo izbrane na javnem povabilu. S takšnim usposabljanjem bodo brezposelni pridobili dodatna znanja, veščine in spretnosti, s katerimi si bodo izboljšali ali razširili zaposlitvene možnosti in odprli nove poti do zaposlitve v deficitarnih poklicih.

Delodajalci bodo spoznali in usposabljali brezposelne za konkretno delo v deficitarnih poklicih še pred sklenitvijo delovnega razmerja, po zaključenem usposabljanju pa se bodo lahko odločili glede njihove zaposlitve. Cilj javnega povabila je, da se vsaj tri četrtine udeležencev po zaključku programa zaposli pri delodajalcih, ki so izvedli usposabljanje.

Ublažiti želijo strukturno neskladje

Pri deficitarnih poklicih povpraševanje delodajalcev na trgu dela presega ponudbo iskalcev zaposlitve, ki lahko opravljajo takšne poklice. V javnem povabilu so deficitarni poklici opredeljeni lokalno po posameznih območnih službah. Tako bo program Usposabljamo lokalno, ki se izvaja na podlagi istoimenskega javnega povabila, prispeval k zmanjšanju strukturnih neskladij na trgu dela v lokalnem okolju.

V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih in katerih znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice. Pri tem imajo prednost brezposelni, ki sodijo v starostno skupino od 30. do 49. leta, v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program ali so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bodo upoštevale socialne in zdravstvene ovire.

Tri mesece skupaj, šele potem zaposlitev

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 28. 6. 2019 do 12. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Delodajalci jih predložijo na zavodovo območno službo, ki je pristojna glede na njihov sedež. Število brezposelnih, ki jih delodajalec lahko usposablja, je odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu in od zaposlovanja udeležencev po zaključenem usposabljanju.

Usposabljanje na delovnem mestu traja tri mesece. Poteka brez delovnega razmerja, praviloma polni delovni čas, največ pet dni v tednu, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ pet brezposelnih. Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v potrebnem obsegu (najmanj 90 ur) za doseganje namena usposabljanja. Kandidati morajo pred začetkom usposabljanja uspešno opraviti zdravniški pregled, delodajalec pa mora poskrbeti za vsa obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.

Podobno kot usposabljanje na delovnem mestu

Delodajalcem za izvedeno usposabljanje zavod povrne upravičene stroške v vrednosti 493 evrov na udeleženca na podlagi predloženega zahtevka in dokazil. Udeleženci so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje. Za udeležbo jim mesečno povrnejo dodatek za prevoz (potne stroške) in dodatek za aktivnost.

Brezposelni se o možnosti vključitve v program pogovorijo z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni. »Program se bo izvajal podobno kot usposabljanje na delovnem mestu ali delavni preizkus. Na seznamu deficitarnih poklicev za našo Območno službo pa so delavec za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, kuhinjski pomočnik, natakar, varilec, skladiščnik, CNC-operater, socialni oskrbovalec, pomožni gradbeni delavec (nizke gradnje), prodajalec, komercialist / zavarovalni zastopnik, oblikovalec kovin,« je med drugim nanizala Barbara Vrtačnik, direktorica območne službe Ljubljana Zavoda RS ta zaposlovanje. slo