Sedem mesecev pred lokalnimi volitvami je ljubljanski mestni svet, ki se mu izteka trenutni mandat, potrdil osnutek proračuna za prihodnje leto. Ta je izjemno investicijsko naravnan, saj osnutek predvideva, da bo Mestna občina Ljubljana v letu po lokalnih volitvah porabila kar 90,3 milijona evrov za novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije. To je le dva milijona manj, kot občina za investicije namerava porabiti v letošnjem volilnem letu. Za primerjavo, občina je lani za tovrstne naložbe porabila slabih 18 milijonov evrov.

Precej naložb v letu 2019 je vezanih na evropska sredstva in se bodo večinoma začele že v letošnjem letu. Na občini načrtujejo, da bodo v prihodnjem letu črpali evropska sredstva za urejanje kolesarske mreže na območju prestolnice, in sicer na Tržaški cesti, Ob Ljubljanici, v Kajuhovi in Drenikovi ulici, na Dunajski, Njegoševi in Vodnikovi cesti ter za ureditev kolesarske povezave ob Savi. S pomočjo evropskega denarja je predvideno financiranje prenove Trubarjeve, Parmove, Erjavčeve ceste z Ulico Josipine Turnograjske, prenova Cukrarne in ureditev slednje v galerijo ter ureditev parkirišča tipa P+R v Stanežičah. Največji delež evropskih sredstev bo občina prihodnje leto pridobila za veliki okoljski projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Ljubljane, in sicer si obeta okoli 23 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev.

Tri dni brez pitne vode

Obravnava osnutka proračuna je sicer že na začetku seje naletela na zaplet, saj je svetnik SDS Mirko Brnič Jager predlagal, da mestni svet tega osnutka ne obravnava na včerajšnji seji, predvsem zato, ker proračun vključuje projekt izgradnje povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 od Medvod in Vodic do centralne čistilne naprave v Zalogu. Ta kanal je načrtovan na območju vodonosnika, iz katerega Ljubljana dobiva veliko večino svoje pitne vode. Brnič Jager, ki je že večkrat opozoril na nevarnost razlitja kanalizacijskih odplak na območju vodonosnika in katastrofalne posledice takšnega dogodka, je zahteval, da se ta projekt izloči iz osnutka proračuna za leto 2019.

»Če kaj ni sprejemljivo, ni sprejemljiv tak predlog,« je pobudo za umik proračuna z dnevnega reda seje komentiral župan Zoran Janković. Poudaril je, da je občina za ta projekt pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje in da je podpisala pogodbo za pridobitev evropskih sredstev. »Razprave o kanalu C0 so brezpredmetne, ker ta projekt že v poteka,« je opozoril Janković. Brnič Jager pa je podal še pobudo, naj občina izvede vajo civilne zaščite »Tri dni brez pitne vode v Ljubljani«, ki naj bi dala odgovor, »kako bi se Ljubljana oziroma njena oblast odzvala na stanje, ko je zaradi onesnaženja podtalnice treba izklopiti črpališča pitne vode, sanirati vodovodni sistem na eni strani, na drugi pa poskrbeti za oskrbo prebivalcev s pitno in sanitarno vodo,« je pojasnil Brnič Jager. Občina oziroma župan se bo na to pobudo odzval pisno.

Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič je ocenila, da je proračun za leto 2019 odlična priložnost za umestitev pilotnega projekta za poskus izvajanja participativnega proračuna v eni četrtni skupnosti. Janković je odvrnil, da mestna uprava že dolgo izvaja participativni proračun, saj da se pogosto posvetujejo s predsedniki svetov četrtnih skupnosti. »Zagotovo bi moral obstajati mehanizem, da bi občina hitreje izvedla prioritete posamezne četrtne skupnosti, ki so vredne manj kot 100.000 evrov,« pa je razmišljal samostojni svetnik Denis Striković. Ob tem sta Sukičeva in Striković občini ponovno predlagala zaposlitev varnostnikov, snažilk in tehničnega osebja, ki ga občina zdaj najema prek zasebnih družb.