Do navedenega datuma je objekt imel samo status »kulturne dediščine«, glede katere pa veljajo izhodišča, ki jih še danes želi uveljavljati ZVKDS: »Z dediščino je treba ravnati tako, da se zagotavlja čim večja ohranitev njenih kulturnih vrednot za prihodnost« (vse Zakon o varstvu kulturne dediščine: Uradni list RS, št. 16/08, in spremembe, 36. člen). Na takih bolj ohlapnih izhodiščih za kulturno varstvo objekta temeljijo stari kulturnovarstveni pogoji ZVKDS, izdani v času priprave prostorskega akta za območje, na podlagi katerega je tudi danes izdelan projekt za gradbeno dovoljenje. Ker se je medtem že v letu 2009 zakonodaja spremenila, bi moralo biti vse z njo že zdavnaj usklajeno na novo.

Martina Lipnik, Ljubljana