SPL, d. d., je kot upravnik izvrševalec naročil lastnikov v stavbah v našem upravljanju, pri čemer s svojimi strokovnimi službami lastnikom ponujamo močno podporo pri realizaciji njihovih odločitev, kamor posebej sodi realizacija plana vzdrževanja.

Glede primera na Andreaševi ulici 14–16 ne držijo sklepi in namigovanja avtorja prispevka o zavajanju etažnih lastnikov in zamolčanju za sprejetje predlaganih sklepov pomembnih dejstev. Etažni lastniki večstanovanjske stavbe so na zboru etažnih lastnikov sami podali pobudo, da se izvede obnova strehe, in izrazili željo, da upravnik pripravi oceno stroška obnove, da se nato na ponovljenem zboru etažnih lastnikov lahko odločijo glede povišanega zneska vplačila v rezervni sklad. Šlo je torej za pobudo in željo etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe, na podlagi njihovih želja pa so bili oblikovani sklepi v vabilu na ponovljeni zbor etažnih lastnikov. Na zboru je bilo etažnim lastnikom tudi pojasnjeno, da se bodo pripravili ocena stanja strehe, predlagana sanacijska dela in ocena stroška obnove strehe, na ponovljenem zboru pa je bil nato etažnim lastnikom detajlno obrazložen plan vzdrževanja, vključno z oceno stroškov obnovitvenih del, za sprejetje katerega je potrebno 75-odstotno soglasje vseh etažnih lastnikov. Če se bodo etažni lastniki odločili, da bodo takšen plan in te sklepe sprejeli ter jih izglasovali v zakonsko potrebni večini, jih bo SPL, d. d., spoštoval in izvršil z vso potrebno profesionalno skrbnostjo.

Tudi v Plešičevi ulici so lastniki z zelo visokim soglasjem sami izrazili željo, da se sredstva vložijo v obnovo fasade, ki je v zelo slabem stanju, hudo propustna in ob hudem deževju povzroča zamakanje v stanovanja, zato ne držijo trditve avtorja, da se bo fasada po nepotrebnem obnovila le na podlagi mnenja, ki ga je pridobil SPL, d. d. Gre za večinsko odločitev lastnikov, ki so v nasprotju z manjšinskim stališčem ostalih lastnikov predmetne stavbe, med katerimi je tudi podjetje AKC, d. o. o., katerega večinski družbenik je ravno avtor prispevka, mnenja, da je obnova fasade nujno potrebna. Ker se v primerih, ko sredstva lastnikov ne zadoščajo za obnovitvena dela, lastniki v večini odločijo za poplačilo v obrokih in prek rezervnega sklada, velikokrat pa tudi s sofinanciranjem EKO sklada, tudi ni nič nenavadnega ali spornega sklep o dvigu vplačil v rezervni sklad, prav tako pa tudi ne sklep o ravnanju v imenu etažnih lastnikov v pogovorih s financerji, ki bodo zagotovili manjkajoča sredstva, saj ima upravnik v skladu z obstoječo zakonodajo vsa pooblastila upravljati rezervni sklad in skupni denar etažnih lastnikov, prav tako pa zastopati etažne lastnike v poslih upravljanja. Seveda vse v okviru odločitve lastnikov.

SPL, d. d.

zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o. p., d. o. o.