Uprava NLB bo morala skladno s skupščinskim sklepom sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo v primerih obstoječih oz. morebitnih novih pravnomočnih sodb hrvaških sodišč zoper LB in NLB glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovan vladni sklep iz julija 2015 in februarja letos s spremljajočim dopisom ministrice za finance, da izpolnjevanje sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog nekdanje Ljubljanske banke ni skladno s slovenskim pravnim redom in mednarodnimi pogodbami, ki sta jih sklenili Slovenija in Hrvaška.

Uprava največje slovenske banke mora ukrepe sprejeti na način, da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega reda ter sklenjenih mednarodnih pogodb (sporazum o vprašanjih nasledstva, memorandum o soglasju med Slovenijo in Hrvaško), predvsem pa nadaljevati z aktivnim izpodbijanjem sodnih odločb na vseh instancah na Hrvaškem in pred mednarodnimi sodišči, izvesti ustrezne ukrepe upravljanja s premoženjem NLB z namenom, da se možnost prisilne izterjave prepreči oz. omeji na minimum, pri upravljanju pa v okviru veljavnih predpisov upoštevati slovenske interese.

Nadzornikom NLB je medtem skupščina naložila, da najpozneje do 31. maja SDH predložijo pisno poročilo o razlogih za izvedeno plačilo po sodbi Višjega sodišča v Zagrebu, vključno z vsemi relevantnimi gradivi za organe upravljanja, zunanjimi pravnimi mnenji oz. stališči morebitnih drugih svetovalcev, ki jih je NLB naročila v tej zadevi ali v drugih zadevah, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge.