Premogovnik Velenje je obvladoval težavno likvidnostno situacijo, vendar ni uspel zagotoviti dolgoročne plačilne sposobnosti. Z izvedenimi ukrepi se je izognil trajnejši nelikvidnosti, vendar je zaradi ustvarjene izgube v letu 2014 ter prenesene nepokrite izgube iz prejšnjih let konec leta 2014 postal dolgoročno plačilno nesposoben ter s tem insolventen, izhaja iz danes objavljenega poročila.

Načrtovanega denarnega toka ni dosegel niti po izvedeni dokapitalizaciji. Kljub drugačnim načrtom je bil denarni izid denarnega toka leta 2015 negativen. Če Premogovnik Velenje ne bo izvedel ukrepov v takšnem obsegu, da bo zagotovljen dolgoročni dobiček, ne bo mogoče zagotoviti pozitivnega denarnega toka pri poslovanju ter tudi skupnega pozitivnega denarnega izida, so zapisali revizorji.

Sponzorstva kljub neugodnemu položaju

Načrtovani ukrepi stroškovne racionalizacije poslovanja niso bili izvedeni v celoti. V tem času je Premogovnik kljub neugodnemu položaju dodeljeval sponzorstva, čeprav ni imel strategije dodeljevanja sponzorskih sredstev in donacij ter ni imel predpisa, ki bi urejal postopke dodeljevanja in nadzor nad porabo teh sredstev v skupini.

Občinama Velenje in Šoštanj je plačeval odškodnine za sanacijo degradiranih območij, čeprav ni izkazano, da so bila sredstva za te namene tudi porabljena. V preučevanem obdobju jima je nakazal 1,3 milijona evrov odškodnin brez dokazil o vrsti in obsegu nastale škode in njenem finančnem ovrednotenju. Ob tem sta občini od Premogovnika prejeli še nekaj manj kot 270.000 evrov rudarskih koncesnin.

Je pa Premogovnik dosegel načrtovano povečanje produktivnosti proizvodnih procesov in optimizacijo stroškov drugih neproizvodnih služb. Zmanjšalo se je tako število zaposlenih družbi ter v ostalih družbah iz skupine. Z izvedbo investicij za večjo produktivnosti in učinkovitost je dosegel prihranke v višini 1,8 milijona evrov, te pa mu omogočajo doseganje letnih prihrankov v višini 1,2 milijona evrov.

Premogovnik pri nabavah blaga, storitev in izvedbi gradenj ni v celoti zagotovil upoštevanja določb zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Neupravičeno je uporabil postopek pogajanj brez predhodne objave v štirih primerih v skupni realizirani vrednosti 19,56 milijona evrov brez DDV.