Generalni direktor družbe Tomaž Benčina je v letnem poročilu za leto 2017, ki je danes objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze, ocenil, da so lani poslovali odlično. Cinkarna Celje je namreč v letu 2017 dosegla zgodovinske rekorde tako glede samega obsega poslovanja kot tudi uspešnosti.

Izboljšanje notranje učinkovitosti poslovanja celotnega sistema

Po Benčinovih besedah so lani izrazito presegli poslovne rezultate leta 2016, hkrati pa so izrazito izboljšali tudi z načrtom za leto 2017 zastavljene cilje. »Najpomembnejši razlog odličnih rezultatov je visoka konjunktura v industriji pigmenta titanovega dioksida, nezadostna ponudba pigmenta pa je vzpostavljala pogoje tržnega neravnovesja, ki je vodilo do izrazitega pozitivnega premika ravni prodajnih cen. Dvig prodajnih cen pa je ob nadzoru vseh stroškov, predvsem stroškov neposredne proizvodnje, rezultiral v rekordnih operativnih maržah ter posledično dvigu dobičkonosnosti,« je dejal Benčina.

Sočasno so z opustitvijo nerentabilnega programa valjane titancinkove pločevine izrazito izboljšali tudi strukturo poslovnih programov kot tudi notranjo učinkovitost poslovanja celotnega sistema.

Postavitev novih parnih kotlov

Lani je Cinkarna Celje za naložbe v osnovna sredstva porabila 13,3 milijona evrov, kar je 51 odstotkov več kot leto prej in osem odstotkov pod načrtom. Največ denarja je bilo namenjenega nadomeščanju iztrošene opreme nosilnega programa pigmenta titanovega dioksida, s sočasnimi cilji izboljševanja kakovosti gotovega izdelka, odprave ozkih grl, zniževanja emisij v okolje in izboljšanja pogojev varnega in zdravega dela.

Med drugimi pomembnimi zaključenimi investicijami je Benčina izpostavil tudi postavitev dveh novih parnih kotlov. Ta naložba je bila potrebna za zagotovitev zakonske skladnosti in dvig varnosti energetske oskrbe. Zaključili so tudi sanacijo pregradnega telesa odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak in izvedli naložbo v posodobitev železniške transportne infrastrukture.