V zvezi s tem DVK pojasnjuje naslednje.

Ko je glasovanje na volišču končano, volilni odbor v skladu s 84. členom zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07-odločba US in 23/17, v nadaljevanju ZVDZ) brez prekinitve začne ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene glasovnice, jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato volilni odbor ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število volilcev, ki so glasovali (to so volilci, ki so prišli na volišče, se podpisali v volilni imenik in prevzeli glasovnico), odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

ZVDZ ne vsebuje določbe, ki bi volilcu narekovala obvezno oddajo glasovnice v volilno skrinjico, zato nekateri volilci prevzete glasovnice (hote ali nehote) ne oddajo v volilno skrinjico (glasovnico odnesejo s seboj). Ker vsi volilci glasovnic ne oddajo v volilno skrinjico, se v končnih zapisnikih o ugotavljanju izida glasovanja posebej ugotavlja volilna udeležba in posebej število oddanih glasovnic. Izid glasovanja se ugotavlja od števila veljavnih oddanih glasovnic in ne od števila volilcev, ki so prišli na volišče in prevzeli glasovnice. Za te volilce pa ZVDZ uporablja dikcijo: »ki so glasovali«.

DVK v poročilih o izidu glasovanja vedno uporablja pojmovanje iz ZVDZ in za posamezno glasovanje navede naslednje:

– skupno število volilnih upravičencev (skupaj volilcev),

– skupno število volilcev, ki so prišli na volišče, se podpisali v volilni imenik in prevzeli glasovnico (glasovalo je),

– število glasovnic v volilni skrinjici (oddanih glasovnic),

– število neveljavnih glasovnic in

– število veljavnih glasovnic.

Iz zgoraj navedenega je povsem razumljivo, zakaj je v poročilih državne volilne komisije o ugotavljanju izida glasovanja razlika med številom volilcev, ki so prišli na volišče in prevzeli glasovnice (po ZVDZ tistih, »ki so glasovali«), in številom oddanih glasovnic (število veljavnih in število neveljavnih glasovnic).

Dušan Vučko, direktor službe DVK