Kurilna sezona in čiščenje naprav

Zaradi varovanja zdravja, življenja, premoženja, okolja in zaradi učinkovite rabe goriv potrebujemo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, ki delujejo varno. O tem ni dvoma. Čiščenje kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov se opravlja zaradi odstranjevanja oblog na dimni strani naprav.  S predpisi je zato določeno, da je kurilne naprave na tekoča in plinasta goriva do 50 kW, ki redno obratujejo, treba čistiti enkrat v kurilni sezoni. Male kurilne naprave na biomaso z manj kot 20-odstotnimi toplotnimi izgubami z  dimnimi plini je treba čistiti dvakrat v kurilni sezoni. Kurilne naprave na trdna goriva do 50 kW, ki imajo več kot 20 odstotkov toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, pa je treba v primorskih občinah očistiti trikrat v kurilni sezoni, v drugih deli Slovenije pa štirikrat, s presledki najmanj dveh mesecev. Kurilna sezona je obdobje med 1. oktobrom tekočega leta in 31. majem naslednjega leta, za primorske občine od 1. novembra tekočega leta do 30. aprila naslednjega leta. Če z izbrano dimnikarsko družbo nismo zadovoljni, jo lahko zamenjamo enkrat na leto, in sicer moramo to storiti do 30. junija tekočega leta za obdobje najmanj 12 mesecev. To obdobje nato začne teči s 1. julijem tekočega leta.

Pregledi in meritve

Po opravljenem pregledu kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav izda dimnikar uporabniku poročilo o pregledu, ki vsebuje njegove ugotovitve o stanju naprav. Če izvajalec dimnikarske službe ugotovi pomanjkljivosti, uporabniku izda pisno opozorilo in določi rok za njihovo odpravo. Po preteku tega roka mora preveriti, ali so pomanjkljivosti odpravljene. Če pomanjkljivosti niso odpravljene, o tem obvesti pristojno inšpekcijo. Meritve se izvaja na kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo od 4 kW naprej in na trdna goriva od 50 kW naprej. Meri oziroma izračunava se: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, kisik, žveplov dioksid, dušikove okside, preostale ogljikovodike, prah, sajavost. Za ugotavljanje škodljivih emisij v dimnih plinih je treba v rednih časovnih intervalih, najmanj enkrat na leto, opraviti merjenje emisij dimnih plinov.

Pravilnik

Pravilnik, ki določa časovne normative za posamezne dimnikarske storitve, cenik storitev in višino potnih stroškov, pa je bil sprejet šele lanskega septembra (Ur. l. RS številka 48/2017 z dne 8. 9. 2017). S pravilnikom je določen čas, ki je potreben za izvajanje posameznih dimnikarskih storitev. Za primerjavo: za prvi pregled male kurilne in dimovodne naprave do 50 kW je predvidenih največ 158 minut, za redni pregled 15 minut, za določene primere pa je predviden tudi konkretno porabljen čas. Dimnikar mora o vseh izvedenih storitvah izdati zapisnik. Stranka ima lahko na ta zapisnik svoje pripombe, na katere mora dimnikar odgovoriti najpozneje v 30 dneh. Če dimnikar opisanega ne stori, se to šteje kot prekršek, globa zanj pa je do 300 evrov. Globa lahko doleti tudi uporabnika, če sam ne poskrbi za izvedbo dimnikarskih storitev po zahtevah nove zakonodaje. Tudi to šteje kot prekršek, ki je oglobljen z zneskom od 60 do 100 evrov. Enaka globa velja tudi v primeru, če uporabnik ne odpravi morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti.

Cene

Cene dimnikarskih storitev se sicer po novem določa prosto, zato (lahko) obstajajo razlike v računih posameznih ponudnikov dimnikarskih storitev. Vendar je vlada že julija lani določila, da lahko izvajalec dimnikarskih storitev uporabniku zaračuna na uro največ 33 evrov brez DDV. Če je izvajalec zavezanec za DDV, seveda k računu prišteje še tega. Vsaka dimnikarska družba mora imeti javno objavljen cenik, kar uporabnikom omogoča primerjavo cen med posameznimi ponudniki dimnikarskih storitev. Navedene morajo biti tudi cene materialov in čistilnih sredstev, ki jih uporabljajo pri svojem delu.

Pri izbiri izvajalca dimnikarskih storitev je pomembna tudi oddaljenost dimnikarske družbe od mesta izvajanja storitve. Če je namreč uporabnik storitve oddaljen od izbranega izvajalca več kot 25 kilometrov, mu sme izvajalec del za vsak kilometer nad 25 kilometri zaračunati še (največ) 0,25 evra potnih stroškov. Pri prevoženih kilometrih v ta namen se upošteva najkrajša cestna povezava do uporabnika po kategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen prevoz z avtomobili. Če dimnikarju ob prihodu na dogovorjeni termin ne dovolimo izvajanja dimnikarskih storitev, je upravičen do plačila nastalih potnih stroškov. Nadzor nad izvajanjem določb zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na dimnikarske storitve, opravlja tržni inšpektorat. (ktm)