Odgovor: Postavitev mejnikov z namenom označitve meja v naravi ni nujna za ureditev meje, se pa lahko določi na zahtevo lastnika parcele, katere meja se označuje, če je ta meja že določena kot urejena (po opravljenem upravnem postopku urejanja meja oziroma na podlagi sodne odločbe). Če ni kakšnega naravnega mejnika (žive meje, potoka, ceste…), ki bi v naravi jasno nakazoval na mejo, je celo priporočljivo postaviti mejnike. To stori geodetsko podjetje na podlagi podatkov, dostopnih v zemljiškem katastru.

Vprašanje: Eden od lastnikov sosednjih parcel je na mejni obravnavi nasprotoval predlagani ureditvi meje. Zatrdil je, da meja sega predaleč na njegovo parcelo. Geodetsko podjetje je poskušalo najti sporazumno rešitev, vendar neuspešno. Ali to pomeni, da bo zaradi njegovega nestrinjanja meja ostala neurejena?

Odgovor: Kadar se sosedje ne strinjajo s potekom meje, ki jo pokaže geodet (meja, ki izhaja iz podatkov zemljiškega katastra oziroma predlagana meja), lahko sosedje pokažejo, kje poteka meja po njihovem mnenju (pokazana meja). Če predlagani meji eden od sosedov nasprotuje ali je bila prikazana vsaj še ena pokazana meja, si mora geodetsko podjetje najprej prizadevati, da se poišče sporazumno rešitev za vse. Če bo posledično v elaboratu narisana še vsaj ena ali več pokazanih meja poleg predlagane, bo geodetska uprava morala opraviti ustno obravnavo za določitev meje.

Če se sosed, ki nasprotuje predlagani meji, obravnave ne bo udeležil, se bo štelo, da predlagani meji ne nasprotuje več. Če pa bo kljub ustni obravnavi meja ostala še naprej sporna, bo geodetska uprava pozvala tistega lastnika, ki se ne strinja s predlagano mejo, naj sproži sodni postopek ureditve meje v roku 30 dni od prejema poziva. Če v tem roku ne bo sprožil postopka, se bo štelo, da soglaša s predlagano mejo, ki se je ne bo dalo več spremeniti. Na podlagi dokončne odločbe geodetske uprave se bo v zemljiškem katastru mejo zabeležilo kot urejeno. Če pa bo sosed sprožil postopek pred sodiščem, bo to presojalo o ureditvi meje v nepravdnem postopku. V vsakem primeru meja ne bo ostala neurejena.

Mag. Boštjan J. Turk