Mestna občina Ljubljana je pogodbo za izvedbo druge faze protipoplavnih ukrepov na območju zadrževalnika Brdnikova podpisala z družbo Trgograd. Pogodba je skupaj z davkom na dodano vrednost težka nekaj manj kot 2,26 milijona evrov.

Pogodba predvideva, da bo Trgograd rekonstruiral del Poti za Brdom od novega križišča do križišča z izvozom na avtocesto. Cesta ostaja dvopasovna, bo pa po novem bolj varna za pešce in kolesarje, saj bodo gradbinci uredili pločnika in kolesarski stezi. Na cesti bodo morali urediti še odvodnjavanje, javno razsvetljavo, preurediti obstoječe priključke na stranske ceste ter krajinsko urediti obcestni prostor in javne površine. V drugi fazi gradnje je predvidena tudi ureditev manjšega zadrževalnika za kontrolirano odvodnjavanje zalednih voda v bližini Kinološkega društva Ljubljana.

Trgograd bi lahko dela začel še pred koncem tega meseca, saj mu pogodba začetek del nalaga v roku petnajstih dni od datuma podpisa pogodbe. Za dokončanje bo imela družba na voljo 60 koledarskih dni, če bodo zagotovljena vsa zemljišča, potrebna za gradnjo, je razvidno iz pogodbe. Iz tega gre sklepati, da občina ta trenutek še nima vseh potrebnih zemljišč, kar potrjuje tudi trenutno veljaven proračun za letošnje leto, ki za nakupe zemljišč na območju ukrepov v sklopu zadrževalnika Brdnikova predvideva slabih 93.000 evrov.

Trgograd je lani izvedel prvo fazo gradnje zadrževalnika Brdnikova in z njim povezanih ukrepov. Takrat je gradbeno podjetje nadvišalo krak Brdnikove ulice, preuredilo križišče Brdnikove ulice in Poti za Brdom, rekonstruiralo most čez Glinščico, uredilo komunalno infrastrukturo, zgradilo parkirišče za 43 vozil ob Glinščici in pripravilo teren za zapornico na Glinščici.

Zadrževalnik Brdnikova je načrtovan kot suhi zadrževalnik voda Glinščice na območju kmetijskih zemljišč med Brdnikovo ulico, Potjo za Brdom in avtocesto Šentvid–Koseze. Iz občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje je razvidno, da bo z izvedbo predvidenih ukrepov »bistveno zmanjšana poplavna ogroženost obstoječih stanovanjskih in drugih stavb dolvodno na širšem urbaniziranem območju Viča in Rožne doline oziroma jugozahodnega dela Ljubljane na zlivnem območju potoka Glinščica ter omogočena varna gradnja stavb na za to načrtovanih območjih«.