Novinarka je zapisala naslednjo navedbo v podnaslovu in jo še enkrat dodatno izpostavila na strani 5: »Odkar je Lidia Glavina predsednica uprave SDH, je ta za več kot pol milijona evrov pri zunanjih družbah naročil vsaj dvanajst študij, ki večinoma temeljijo na javnih podatkih.«

Navedba ni resnična, saj sta bili med njimi samo dve obsežnejši študiji, ki sta zajemali celovito analizo poslovanja, in sicer za Krko, d. d., in za Luko Koper, d. d. Ostale pogodbe o sodelovanju z zunanjimi izvajalci, ki jih obravnava novinarka, pa bodisi zajemajo ocene vrednosti naložb, ki jih je SDH dolžna napraviti z neodvisnimi zunanjimi izvajalci skladno s politiko upravljanja SDH, bodisi zajemajo specialistične pravne storitve v postopkih razpolaganja s kapitalskimi naložbami in zato v teh primerih ne gre za študije, kot to želi predstaviti novinarka.

Odločno zanikamo navedbo, da gre pri obeh študijah za »amaterska izdelka, ki sta skupek javno dostopnih podatkov in pravzaprav ne povesta nič posebnega«. Študiji sta pokazali celovit vpogled v učinkovitost poslovanja obeh družb in poglobljeno primerjavo s konkurenco, temelječo tako na javno dostopnih podatkih obeh družb kot tudi na drugih zunanjih mednarodnih podatkih, s katerimi SDH ne razpolaga. Študiji sta bili izjemno koristni za potrebe učinkovitega upravljanja obeh naložb in podlaga za določitev ciljev obeh družb v letnem načrtu upravljanja za leto 2018.

Prav tako novinarka navaja, da je »poleg omenjenih študij SDH marca lani naročil še dve študiji, ki se nanašata na privatizacijo oziroma prodajo 75-odstotnega deleža NLB, ki se je začela in nato ustavila maja lani. Za obe je plačal 305.000 evrov, kljub temu pa se jim pri SDH ni uspelo izogniti nezadovoljstvu evropske komisije, ki so ga pravzaprav sami povzročili s predlaganim odlogom prodaje NLB.«

Navedba ni resnična. Prvič zato, ker v konkretnem primeru ni šlo za študijo, temveč za poročilo o ocenjeni vrednosti naložbe, ki ga je SDH v skladu z določili politike upravljanja SDH dolžan pridobiti od neodvisnega zunanjega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v vsakem postopku prodaje večinske kapitalske naložbe. Drugič zato, ker SDH ni »povzročil nezadovoljstva evropske komisije zaradi odloga prodaje NLB«. Ravno nasprotno. SDH je v sodelovanju z NLB in svetovalci izvedel vse pripravljalne aktivnosti za izvedbo postopka javne ponudbe delnic (IPO). Uprava SDH je predlagala razpon ponudbene cene delnice NLB v postopku IPO, vlada RS pa v vlogi skupščine SDH k predlagani ceni ni dala soglasja, zato se privatizacija ni mogla izvesti.

Lidia Glavina

predsednica uprave, Slovenski državni holding, d. d.

Mag. Nada Drobne Popovič

članica uprave SDH, d. d.