Ministrstvo za notranje zadeve z organoma v sestavi – policijo in inšpektoratom RS za notranje zadeve – skrbi za učinkovito zagotavljanje notranje varnosti v nacionalno varnostnem sistemu Republike Slovenije. V zagotavljanje varnosti se vključujejo tudi subjekti zasebnega varovanja.

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je na podlagi zakona o zasebnem varovanju (ZZsaV-1) zavezana k obveznemu organiziranju varovanja s sklepom vlade RS in zagotavlja varovanje v skladu z uredbo o obveznem organiziranju varovanja. ZZsaV-1 tudi določa, da zavezanci, katerih varovanje je urejeno s posebnimi predpisi, pripravijo ustrezne dokumente varovanja. Za NEK specialno velja zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki določa pogoje za fizično varovanje jedrskih objektov in radioaktivnih snovi. Pogoje natančneje opredeljuje še pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi. Določa izdelavo ocene ogroženosti, ki jo izdela policija, in jo določi kot nizko, srednjo ali visoko. Glede na oceno ogroženosti se izdela načrt fizičnega varovanja, na katerega poda soglasje uprava RS za jedrsko varnost in ga potrdi MNZ, temu pa se prilagodijo ukrepi varovanja. Ukrepi se dosledno izvajajo.

Inšpektorat RS za notranje zadeve letno nadzira varovanje NEK. Pri tem preverja fizično in tehnično varovanje objekta ter ustrezno usposobljenost zaposlenih, ki neposredno opravljajo naloge varovanja. V nadzorih ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma odstopanj od predpisanih standardov. NEK letno obnavlja in posodablja vse varnostne sisteme, fizično varovanje pa se opravlja na zelo visoki ravni.

Glede preletov letal pojasnjujemo, da je na podlagi zakona o letalstvu minister za infrastrukturo izdal sklep o določitvi prepovedanega območja nad NEK. Izjeme, ki lahko letijo v omejenem zračnem prostoru, so določene v 3. členu, in sicer na podlagi dovoljenja javne agencije za civilno letalstvo RS ter ob soglasju uprave RS za jedrsko varnost. Ta o izdanem dovoljenju seznani vojaško letalstvo, ki opravlja nadzor zračnega prostora, in obvesti NEK. Z izjemo brez dovoljenja pa lahko v prepovedanem zračnem prostoru nad NEK letijo zrakoplovi policije in slovenske vojske za izvajanje nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih, če je potrebno zagotavljanje javnega reda in miru, javne varnosti ter za reševanje človeških življenj in zdravja ljudi.

Bližina vojaškega letališča in preleti vojaških letal za fizično varovanje jedrskega objekta ne predstavljajo nobene ovire niti nevarnosti za nemoteno delovanje elektrarne. Poudarimo lahko le, da bližina takega objekta oziroma infrastrukture (vojske) lahko predstavlja prednost za hitro posredovanje v primeru izrednih dogodkov, ki bi morebiti ogrožali NEK.

Na varnost in varovanje NEK ne vpliva niti gradnja načrtovanega odlagališča radioaktivnih odpadkov v njeni neposredni bližini na Vrbini. Odlagališče se bo gradilo po vseh predpisih in standardih gradnje objekta in hrambe radioaktivnih odpadkov ter z ustreznim fizičnim in tehničnim varovanjem že na začetku gradnje in med njo.

Energetski koncept Slovenije je nedvomno pomemben strateški razvojni koncept. Energetika je nepogrešljiv del delovanja družbe na vseh področjih in zagotovo vpliva tudi na nacionalno varnost. Dejstvo pa je, da že zdaj različni podsistemi nacionalne varnosti skrbijo za zagotavljanje čim bolj varnega in neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture, kamor sodi tudi energetika.

Sabina Langus Boc,

služba za odnose z javnostmi ministrstva za notranje zadeve