Notarska zbornica Slovenije je na podlagi medijskega poročanja uvedla nadzor nad notarskim poslovanjem Sikoška. V skladu s sklepom izvršnega odbora zbornice 10. januarja so pregledniki zbornice opravili nadzor nad poslovanjem notarja glede notarskega zapisa, ki se nanaša na posojilno pogodbo in sporazum o zavarovanju denarne terjatve, sklenjeno med državljanko BiH Dijano Đuđić in stranko SDS, so danes sporočili iz notarske zbornice.

Na podlagi ugotovitev pregleda konkretnega pravnega posla, za katerega je bilo ugotovljeno, da ga je v notarskem zapisu potrdil notar Sikošek, je predsednica zbornice Sonja Kralj v skladu z zakonom o notariatu v ponedeljek sprejela sklep o uvedbi disciplinskega postopka zoper Sikoška zaradi hujše kršitve zakona o notariatu. Tako predlaga, da se mu izreče odvzem pravice opravljati notariat za pet let.

Kot so sporočili iz zbornice, se kršitev zakona o notariatu nanaša na kršitev obvezne vsebine notarskega zapisa, saj v obravnavanem notarskem zapisu ni navedeno, da je notar notarski zapis udeležencem pravnega posla tudi prebral, kar bi moralo biti v skladu zakonom v notarskem zapisu izrecno zabeleženo.

Sikošek ponavlja kršitve

Notar prav tako pri sestavi konkretne notarske listine ni upošteval določbe zakona o notariatu, po kateri notar ne sme sestavljati javnih listin o pravnih poslih, ki so po zakonu nedopustni. V konkretnem primeru je šlo za pravni posel, ki je po zakonu o političnih strankah nedopusten, ker je višina danega posojila fizične osebe presegla dovoljeno višino posojila, ki ga lahko politična stranka prejme od fizične osebe, navajajo na zbornici.

Obe kršitvi sicer sami po sebi predstavljata lažjo disciplinsko kršitev, vendar je zaradi predkaznovanosti notarja in ponavljanja disciplinskih kršitev in njihove pogostosti, Kraljeva ocenila, da so v ravnanju notarja podani znaki hujše disciplinske kršitve, še navajajo na zbornici.

Ministrstvo za pravosodje je nedavno sicer zoper Sikoška že uvedlo postopek razrešitve. Kot so pojasnili na ministrstvu, so lani po vpogledu v podatke o morebitni kaznovanosti notarjev iz kazenske evidence ugotovili, da je bil Sikošek pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, zaradi česar mu je bila izrečena pogojna obsodba osem mesecev zapora, ki pa ne bo izrečena, če notar v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja.