Leta 2013 je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zaradi upada števila vpisanih dijakov v ekonomsko šolo Celje in srednjo poslovno-komercialno šolo ti dve šoli preselilo na eno lokacijo, v stavbo na Kosovelovi, medtem ko so v šolskem letu 2013/2014 v Vodnikovi ulici ostali še vsi gimnazijski programi in višji letniki. »Od šolskega leta 2015/2016 se pouk v Vodnikovi, z izjemo športne vzgoje, ni več izvajal, od lanskega šolskega leta pa tudi ta ne,« pritrjujejo na ministrstvu. Na vprašanje, kaj bo s tako velikim kompleksom v Vodnikovi ulici in ali ga nameravajo prepustiti Mestni občini Celje, odgovarjajo: »Z občino se pogovarjamo o vseh odprtih premoženjskopravnih vprašanjih in ne samo o zgradbah na Vodnikovi 10 in 10 a.«

Šole zapirajo vrata in se združujejo

Nekatere prostore je ministrstvo že želelo prodati na javni dražbi, a zanje ni bilo zanimanja, zato zdaj potekajo pogovori o menjavi s celjsko občino. V vmesnem obdobju pa so sklenili pogodbo o brezplačni uporabi z ministrstvom za notranje zadeve, ki je v eno od zgradb namestilo begunce. »Trenutno je sklenjen tržni najem za telovadnico za obdobje enega leta oziroma do dogovora z občino,« še pravijo na ministrstvu, kjer poudarjajo, da je pač treba ravnati racionalno, zato je v Sloveniji kar nekaj šol, ki so se zaradi nižjih stroškov bodisi zaprle ali preselile na eno lokacijo. Kot pravijo na Mestni občini Celje, so z ministrstvom začeli urejati dolgoletna neurejena zemljiškoknjižna razmerja že konec leta 2015. »Ta izhajajo še iz časa gradnje srednje zdravstvene šole, srednje šole za gostinstvo in turizem ter športne dvorane Gimnazije Celje Center. Ministrstvo prazne objekte na Vodnikovi 10 in 10 a res ponuja nam, a ker vrednost teh nepremičnin ne dosega višine vložkov, ki so bili ugotovljeni z uradnimi cenitvami, ustrezne rešitve še nismo našli,« pravijo na občini.

Z vsakim dnem se škoda povečuje

Zaradi razhajanj na obeh straneh do kompromisa za zdaj torej še ni prišlo. Idej, kaj bi s praznimi šolskimi prostori, pa je kar nekaj. »Razmišljamo, da bi lahko v objektih na Vodnikovi zagotovili dodane prostore osnovnim šolam, ki se srečujejo s prostorsko stisko. Morda bi vanje preselili ljudsko univerzo ali uredili dodaten prostor glasbeni šoli. Seveda pa bo za ureditev in preureditev prostorov potreben še kar zajeten finančni vložek,« se zavedajo na celjski občini.

»V gradnjo šolskih objektov smo v preteklosti vložili 5,3 milijona evrov, nekdanja srednja ekonomska šola pa je ovrednotena na dobre tri milijone. Zato bi bilo prav, da bi nam ministrstvo povrnilo dobra dva milijona evrov, kolikor znaša razlika do višine našega vložka. Ker je objekt prazen, pa že nastaja škoda, ki je z vsakim dnem večja, pa tudi zima neogrevanemu objektu ne bo v korist. Bojimo se tudi vandalizma, zato si želimo, da ministrstvo čim prej sprejme ustrezno odločitev, da lahko objekt ustrezno zaščitimo pred nadaljnjim propadanjem,« pa opozarja celjski župan Bojan Šrot, ki si rešitve vsekakor želi. A ne na škodo občine, temveč v njeno korist.