– zagotavljanje kakovosti izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj,

– poudarjanje pomena vloge in statusa sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev,

– zagotavljanje nujnega vpliva stroke za razreševanje vprašanj, ki zadevajo stroko,

– ohranjanje visoke ravni strokovne usposobljenosti sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev,

– zagotavljanje potrebnega vpliva sodstva v okviru predmetne regulative,

– ekonomičnost in učinkovitost pri uvajanju novih institutov,

– odgovornost vseh deležnikov, ki sodelujejo v posameznih procesih, ob doslednem spoštovanju načela delitve oblasti in zagotavljanja stabilne pravne varnosti v sodnih postopkih.

Glede na obstoječo regulativo, ki ureja področje sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja, lahko z gotovostjo trdimo, da je področje podnormirano, poleg tega se z uokvirjanjem le-tega zgolj v poglavje (drugega) zakona stroki zagotovo ne daje zadostnega pomena. Z novim predlogom zakona se bistveno spreminja vloga stroke v vseh segmentih ureditve področja – gre za zakonsko podprte vloge, ki se odražajo predvsem z vzpostavitvijo strokovnega sveta in stalnih ter začasnih strokovnih teles. Menimo, da predlagani zakon zagotavlja neposreden vpliv stroke, še zlasti na področje imenovanj in razrešitev sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev kot tudi na področje urejanja poimenovanja strokovnih področij, podpodročij in jezikov ter izobraževanja.

Pomembno je izpostaviti, da predlog zakona predvideva uvedbo disciplinskega postopka in določa tudi vrsto disciplinskih kršitev ter sorazmerno ustreznih sankcij zanje. Trenutno je namreč mogoče sodnega izvedenca, cenilca ali tolmača, ki je v postopku razrešitve, zgolj razrešiti ali pa se postopek za razrešitev ustavi. Gre za neustrezno in pomanjkljivo ureditev, saj v okviru takšnih pogojev ukrep nikoli ne more biti res sorazmeren storjeni kršitvi. Zato se zdi nujno, da predlog ZSICT to uredi temeljito, upoštevaje načelo sorazmernosti in individualizacije obravnave ter seveda pravne varnosti, ki jo posameznik v postopku pričakuje.

Na ministrstvu za pravosodje smo mnenja, da predlog ZSICT predstavlja enega izmed večjih korakov v smeri prenove področja sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja, hkrati pa predstavlja tudi ukrep za dvig kakovosti dela sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, s tem pa posledično tudi sodnikovega odločanja.

Boštjan Lajovic

odnosi z javnostmi kabineta ministra za pravosodje