Ker novinarka Darja Valenčič za stališče ni zaprosila ministrstva za zdravje, podajamo naslednje pojasnilo. Kriterije in upravičenost za dodelitev statusa, ki opredeljuje javni interes oziroma humanitarno naravo dela, določa zakon o društvih in ne ministrstvo za zdravje. O tem, zakaj zavod ne more pridobiti statusa humanitarne organizacije oziroma da zaradi tega niso v diskriminatornem položaju v primerjavi z društvi, se je soglasno izreklo ustavno sodišče. V odločbi z dne 7. 6. 2017 je zapisalo:

»Ključna okoliščina, po kateri se društva in zavodi razlikujejo in kako delujejo, je ta, da so društva prostovoljna združenja, ki temeljijo na članstvu, njihov namen pa je, da člani v društvu uresničujejo skupne, vendar lastne (osebne) interese. Za razliko od zavodov so društva članske organizacije; društvo lahko ustanovijo tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe, združevanje v društva je prostovoljno, v skladu s pravili iz temeljnega društvenega akta lahko član društva postane vsakdo, članstvo v društvu je osebno, delovanje v društvu pa temelji na enakopravnosti članstva. Te značilnosti ne veljajo v enaki meri za zavode. Združevanje z namenom uresničevanja skupnega interesa, kar je bistvo društev, je pri zavodih drugotnega pomena – zavod namreč lahko ustanovi tudi samo ena fizična ali pravna oseba; bolj kot združevanje je pri zavodih v ospredju opravljanje določene dejavnosti. Zavodi sicer imajo, tako kot društva, svoje ustanovitelje, vendar njihova dejavnost ne temelji na članstvu, ki bi lahko prostovoljno (in relativno neformalno) vstopalo v zavod in izstopalo iz njega ter v njem delovalo po načelu enakopravnosti. Vsi podatki glede zavoda, ki so pomembni za pravni promet, med temi tudi podatki o ustanoviteljih, se vpišejo v sodni register, v katerem se beležijo tudi vse spremembe glede personalnega substrata zavoda. Drugače kot pri društvih se dejavnost v zavodih opravlja z zaposlenimi oziroma z drugimi oblikami dela. Razlika med zavodi in društvi je jasno razvidna tudi iz predpisane organizacijske strukture. Temeljne odločitve v društvu sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani, druge organe pa si društvo samo določi v temeljnem aktu. Na drugi strani je organizacija zavodov manj prožno določena: zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ, poslovodni organ zavoda pa je direktor ali drug individualni organ. Bistvena razlika med društvi in zavodi je torej v tem, da zavodi niso članske organizacije.«

Ob tem dodajamo, da ministrstvo za zdravje vpeljuje paliativni pristop na ravni celotne države. Izvaja se izobraževanje strokovne javnosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva, pripravljajo se programi za laično javnost in programi za žalujoče.

Za oskrbo paliativnih bolnikov je določeno število postelj na voljo tudi v bolnišnicah. Prav tako večina domov starejših občanov že vpeljuje načela takega dela v svoje programe. Na tem področju na ministrstvu za zdravje sodelujemo z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Razpisane so bile koncesije za dodatne kapacitete v domskem varstvu.

Največ naporov pa vlagamo v oskrbo bolnikov v zadnjem obdobju življenja, ki želijo bivati v domačem okolju. V to obliko oskrbe, ki po naših analizah sledi tudi željam večine bolnikov, bo tudi v nadaljevanju vloženih največ naporov.

Črt Kaker, služba za odnose z javnostmi ministrstva za zdravje