Dejstva, ki temeljijo na dokumentih o poslovnem dogovarjanju in zapisih o izvedenih aktivnostih, namreč jasno potrjujejo, da je poslovodstvo ravnalo v okviru svojih pristojnosti, skladno z veljavnimi predpisi in poslovnimi običaji družbe.

Z namenom, da vaše bralce seznanimo s pravilnimi dejstvi in informacijami, na podlagi katerih si bodo lahko sami ustvarili mnenje o ustreznosti potez poslovodstva SiDG, v nadaljevanju podajamo nekaj dodatnih pojasnil:

Pismo o nameri, ki smo ga sklenili s turškim investitorjem, je dokument, v katerem je izražena volja med SiDG in Yildiz Entegre Adria za sklenitev posla, za katerega morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, ki so v pismu jasno definirani, med drugim tudi to, da je pogodba predmet odobritve nadzornega sveta.

Pismo o nameri ni pogodba, ki bi bila zavezujoča, zato to še ni sklenjen posel, kar je v pismu tudi jasno napisano. Sklenjen posel je lahko le pogodba, ki bo predvidoma podpisana v naslednji tednih. Poslovodstvo družbe si bo prizadevalo, da se posel sklene, saj s tem opravljamo eno izmed temeljnih poslanstev družbe, to je podpiranje razvoja gozdno-lesne verige v Sloveniji.

Izjava, da smo o poslu obvestili nadzornike šele po podpisu pisma o nameri, ne drži, saj je bila tematika obravnava na 21. redni seji nadzornega sveta SiDG, 24. oktobra 2017, z informacijami, ki so bile takrat na voljo. Pri tem pa je potrebno poudariti tudi dejstvo, da poslovodstvo z ničemer ni zavezano pridobiti soglasja nadzornega sveta o tovrstnih nezavezujočih poslih. Te informacije so bile nadzornemu svetu s strani poslovodstva podane samoiniciativno, z namenom zagotavljanja transparentnosti poslovanja, seznanitve s predvidenimi posli in zagotovitve hitrejšega sklepanja končnega posla.

V izogib podajanju takšnih nepopolnih in nepreverjenih informacij v vašem mediju novinarko vabimo, da se v bodoče o interpretacijah naših poslov predhodno obrne tudi neposredno na nas, kjer ji bomo, v kolikor ne bo šlo za poslovno skrivnost, z veseljem odgovorili.

Dejan Kaisersberger, Direktor za finance, računovodstvo in kontroling Zlatko Ficko, Glavni direktor