Odločitev ministrstva za okolje in prostor, da razveljavi okoljevarstveno soglasje za projekt družbe Bežigrajski športni park na območju Plečnikovega stadiona, je projekt praktično vrnila na točko, kjer je bil decembra 2010, ko je družba oddala vlogo za okoljevarstveno soglasje. Agencija za okolje bo morala znova odločiti, vendar bo pred tem morala zaradi zahteve ministrstva javno razgrniti vso dokumentacijo za pridobitev soglasja in razpisati še ustno obravnavo.

Direktor družbe Bežigrajski športni park Jože Pečečnik odločitve ministrstva ni hotel komentirati. Na agenciji za okolje so zagotovili, da bodo navodila okoljskega ministrstva izpolnili. Slednje je v svoji odločitvi ugotovilo več kršitev, so dejali na ministrstvu. Ena od njih je bila ta, da se agencija za okolje ni opredelila do »dokazov, ki so jih predložili stranski udeleženci v zvezi z varstvom kulturne dediščine in naj bi izkazovali, da projekt ni skladen z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena«. Na domnevno neskladnost projekta z odlokom o varovanju Plečnikove dediščine je v pritožbi opozorilo tudi državno pravobranilstvo, še dodaja ministrstvo.

Na agenciji za okolje so nam pojasnili, da se s kulturno dediščino niso ukvarjali, ker je investitor za projekt pridobil kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Toda na okoljskem ministrstvu pravijo, da bi se agencija za okolje morala opredeliti do navedb pritožnikov, in poudarjajo, da agencija za okolje pri presoji vplivov nekega posega na okolje »na mnenje in soglasje ni absolutno vezana«.

Na ministrstvu so pojasnili, da zakon o varstvu okolja agenciji za okolje v 57. členu namreč daje pravico, da zavrne izdajo okoljevarstvenega soglasja, če bi v postopku presoje vplivov na okolje ugotovila, »da je nameravani poseg v očitnem nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine«. Na agenciji za okolje medtem vztrajajo, da je njihova naloga v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja presojati »vplive nameravanega posega na okolje in skladnost projekta z okoljsko zakonodajo«.

Nasprotniki Pečečnikovih načrtov zadovoljni

Po mnenju državnega pravobranilstva, ki je v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja dalo pritožbo v javnem interesu, odločitev ministrstva kaže, da je bila njihova pritožba utemeljena. Člane civilne pobude za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki veseli opozorilo ministrstva, da mora agencija za okolje ugotoviti, ali je projekt skladen z odlokom o varovanju Plečnikovih del. Da ni skladen, civilna pobuda opozarja že od začetka trajanja postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja, a je po besedah članice Karmen Stariha agencija za okolje to vprašanje ignorirala.

Ker je agencija za okolje dolžna upoštevati navodila okoljskega ministrstva, pri civilni pobudi pričakujejo, da bo agencija »končno preverjala skladnost projekta z odlokom in pri tem ugotovila, da projekt Bežigrajski športni park grobo krši varstveni režim spomenika, njegova uresničitev pa bi pomenila dokončno uničenje Plečnika«. Starihova je navedla, da so na neskladnost projekta z odlokom, ki varuje Plečnikov stadion, opozorili strokovnjaki za Plečnikovo dediščino dr. Peter Krečič, dr. Damjan Prelovšek in Andrej Hrausky.

Če bi agencija za okolje zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja, bi se po mnenju civilne pobude odprla možnost »za iskanje rešitev za obnovo spomenika v izvirni, Plečnikovi obliki, njegovo oživitev ter vključitev v življenje meščanov s športnorekreacijskimi, spomeniškimi in turističnimi dejavnostmi, ki ne bi krnile njegove spomeniške vloge«.