Direktor Komunale Kranj, g. Marko Kocjančič ni za Dnevnik nikoli zatrdil, da bo Komunala Kranj zbrane odpadke razvrščala in stiskala v kanjonu Zarice ob čistilni napravi. Mešane komunalne odpadke zbrane od vrat do vrat zbiralec oz. izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ne razvršča, saj to ne sodi v dejavnost zbiranja mešanih odpadkov. Večino pravilnega ločevanje vseh odpadkov opravijo že uporabniki (ločevanje mešanih in bioloških odpadkov, embalaže, nevarnih in kosovnih odpadkov). Dejavnost zbiranja mešanih komunalnih odpadkov se izvaja od vrat do vrat, odpadki pa se predajo družbi, ki to dejavnost lahko izvaja v okviru dveh obveznih javnih služb (GJS obdelava in odlaganje). Dejavnost zbiranja odpadkov kranjska komunala opravlja in bo še vnaprej izvajala optimalno in se trudila še dodatno optimizirati procese ter iskala rešitve za dolgoročno in trajnostno ravnanje z odpadki. Zmanjševanje volumna odpadkov zagotovo sodi mednje, skupaj z občinami ustanoviteljicami pa bomo iskali trajno rešitev za postavitev stiskalnice in pretovorne postaje.

Ravno tako ni pravilno navedena trditev, da je sedanji direktor Komunale Kranj odobril začetek stiskanja odpadkov na področju zbirnega centra Zarica, saj stiskalnica ne obratuje in je bil izveden le preizkus vsipnika, ki je pokazal določene tehnične pomanjkljivosti, ki bi jih veljalo izboljšati. V vsakem primeru pa Komunala Kranj ni imela namena začeti z obratovanjem brez obvestila civilni iniciativi ali krajevni skupnosti.