Družba Trgograd, ki po naročilu Mestne občine Ljubljana gradi infrastrukturo v sklopu prve faze protipoplavnih ukrepov na območju suhega zadrževalnika Brdnikova, bo dela najverjetneje končala pred zastavljenim rokom, pričakujejo na občini. Po pogodbi ima družba do konca januarja 2018 čas, da konča dela, ki vključujejo gradnjo nadvišanega kraka Brdnikove ulice v smeri proti Glinščici, rekonstrukcijo križišča Brdnikove ulice in Poti za Brdom, rekonstrukcijo mostu čez Glinščico, ureditev komunalne infrastrukture, ureditev parkirišča za 43 vozil ob Glinščici in pripravo terena za zapornico, ki pride na vrsto pozneje. Spomnimo, občina je s Trgogradom sklenila pogodbo, da bo vsa ta zahtevana dela opravil za 2,4 milijona evrov.

Objavili nov razpis

Zadrževalnik Brdnikova je načrtovan kot suhi zadrževalnik voda Glinščice na območju kmetijskih zemljišč med Brdnikovo ulico, Potjo za Brdom in avtocesto Šentvid–Koseze. Iz občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje, ki ga je mestni svet sprejel leta 2012, je razvidno, da bo z izvedbo predvidenih ukrepov »bistveno zmanjšana poplavna ogroženost obstoječih stanovanjskih in drugih stavb dolvodno na širšem urbaniziranem območju Viča in Rožne doline oziroma jugozahodnega dela Ljubljane na zlivnem območju potoka Glinščica ter omogočena varna gradnja stavb na za to načrtovanih območjih«.

Občina je projektno dokumentacijo, potrebna soglasja in zemljišča za začetek tega pomembnega protipoplavnega ukrepa pridobivala do jeseni 2015. Za gradbeno dovoljenje je zaprosila oktobra 2015, a je slednje postalo pravnomočno šele konec lanskega leta zaradi pritožb ene od lastnic tamkajšnjih zemljišč. Šele ko je dovoljenje postalo pravnomočno, je občina objavila javni razpis za prvo fazo gradnje in izbrala Trgograd, ki je dela začel konec marca letos.

Medtem ko Trgograd počasi dokončuje dela, pa mestna občina išče izvajalca druge faze ukrepov na območju zadrževalnika Brdnikova. In sicer gre za rekonstrukcijo Poti za Brdom od novega križišča do križišča, kjer je izvoz za avtocesto. Cesta ostaja dvopasovna, bo pa po novem bolj prijazna do pešcev in kolesarjev, ki trenutno nimajo pločnika niti kolesarske steze. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da ta cesta predstavlja južni rob zadrževalnika Brdnikova.

Ureditev Poti za Brdom »predvsem zaokrožuje ukrepe v zvezi z varstvom narave in hkrati predvideva tudi ureditev manjšega zadrževalnika za kontrolirano odvodnjo zalednih voda v bližini Kinološkega društva Ljubljana kot sestavni del vseh načrtovanih protipoplavnih ukrepov območja zadrževalnika Brdnikova«. Ob tem so dodali, da bodo v drugi fazi urejeni prehodi za dvoživke in tudi nadomestni habitat za tam živeče živali.

Na občinski razpis sta se sicer prijavila le Trgograd in Kostak. Ker je občina obema ponudnikoma priznala sposobnost, da sodelujeta na razpisu, bosta oba lahko oddala svoji cenovni ponudbi, občina pa ju bo povabila še na pogajanja o ceni, preden bo najcenejšemu ponudniku zaupala posel.

Po zaključku druge faze ostane še nekaj dela

Tudi ko bo končana druga faza, pa ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti predvsem na območju Rožne doline še vedno ne bodo končani. Na občinskem oddelku so povedali, da morajo še urediti zapornico na Glinščici ob novem parkirišču in zamenjati brvi čez Glinščico v Jamnikarjevi in Bizjakovi ulici. Za zapornični objekt bo občina morala po svojih ocenah odšteti približno 600.000 evrov, za zamenjavo brvi pa 300.000 evrov.

»Po zaključku teh glavnih ukrepov je v zadnji fazi treba izvesti še nekaj manjših načrtovanih ukrepov, ki pa so bolj lokalnega značaja. Med njimi je ureditev manjšega zadrževalnika ob Tehnološkem parku, nadvišanje struge Glinščice dolvodno od Poti Roberta Blinca, kjer se to glede na posnetek obstoječega stanja izkaže za potrebno,« so še dodali na občini.