Če sta ti izjavi točni, se najprej zastavi vprašanje, ali rektor res ne loči med pristojnostmi organov UL ter pristojnostmi in delom komisije za etična vprašanja UL (KEV UL) ali je namerno vse pomešal. Verjetno pa je resnica nekje vmes, saj vse od leta 2009, ko je bil sprejet Etični kodeks UL, delovanje KEV UL vse do danes ni bilo urejeno, tako kot je to običajno drugje. Kdo lahko razišče akademsko nepoštenost, na primer psevdoznanost, fabriciranje raziskovalnih rezultatov, če ne univerza sama? Tega ne more storiti nobeno sodišče. Čeprav delovanje in pristojnosti KEV UL, ki jo je ustanovil senat UL leta 2010, delno urejata sklep senata UL iz 2011 in njen poslovnik, je to premalo za njeno hitro in učinkovito delo. Kljub določbam iz njenega poslovnika, razen administrativne podpore, KEV UL ni imela potrebne strokovne podpore ne pravnikov ne ekspertov za posamezna področja. Tudi po lastni zaslugi, saj mi ni znano, da bi takšno podporo kdaj sama zahtevala, niti je ni dobila po volji vodstva UL.

Tako takšna izjava rektorja pa tudi nekaterih članov KEV UL ne preseneča. Posledično je delo KEV UL voluntaristično in ne more nadomestiti resnih in verodostojnih presoj domnevno neetičnih dejanj zaposlenih. Še več, videti je, da so tako nekatera mnenja KEV UL bolj služila manipulacijam in brisanju razlik med protipravnimi dejanji (na primer izplačila za stalno pripravljenost), ki so urejena z normativnimi akti (zakoni, statutom, pravilniki, sklepi organov…) in se preganjajo kazensko ali disciplinsko, in etično spornimi dejanji. Tudi druge nedavne rektorjeve izjave moje mnenje samo potrjujejo.

Ne le pedagoška in znanstvena odličnost, tudi akademska poštenost in integriteta so bistveni elementi, na katerih sloni zaupanje družbe univerzi. Še posebno danes, ko se pospešeno izgublja zaupanje v tradicionalne ustanove sodobne družbe. Novo vodstvo UL se bo moralo veliko resneje spopasti tudi z etičnimi vidiki delovanja univerze. Ponovno in predvsem natančneje bo treba opredeliti delovanje (delokrog in predvsem postopke) KEV UL in ji zagotoviti potrebno kadrovsko in materialno podporo. Zgledov za to je v svetu dovolj. Univerza v Ljubljani sodi tudi v svetovnem okviru med boljše univerze in podobno kot uglednejše univerze tudi sama ni imuna za posamična neetična dejanja zaposlenih. Tudi drugje se dogajajo ekscesi, vendar je razlika z UL, da jih ne pometajo pod preprogo, temveč da se jih lotijo učinkovito in jih tudi sankcionirajo.

Sporna dejanja posameznikov, ki jih univerza ne obsodi, žal po nepotrebnem mečejo slabo luč tudi na večino zaposlenih in univerzo kot celoto.

Prof. dr. Peter Maček

nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani (UL)