Odlični zaslužki odvetniške pisarne Nenada Zečevića na račun Mestne občine Maribor dobivajo širše dimenzije. Niso razvpiti zgolj zato, ker sta bili najvišji občinski nakazili javnosti zakriti. Vpogled v pogodbe med občino in Zečevićevo pisarno še razkriva, da je odvetniške storitve – glede na pogodbeno dogovorjene maksimalne letne zneske – mesto Maribor preplačalo za kar 388.000 evrov.

Odkar županstvo zaseda štab Andreja Fištravca, odvetniška pisarna Zečević pravno zastopa občino. Tesno prepletenost z županstvom nakazuje okoliščina, da občinsko službo za pravne zadeve vodi Lidija Krebl Vukovič, soproga odvetnika Sandija Vukoviča, zaposlenega v Zečevićevi odvetniški pisarni.

Avgusta smo poročali, da je Zečevićeva pisarna bržkone največji finančni zmagovalec afere Radarji. Za pravno svetovanje in zastopanje v pravdnih postopkih z Iskro je namreč občini zaračunala kar 408.794 evrov. Zanimiva okoliščina tega zaslužka je, da je bil občini račun izstavljen šele 14. junija, to je skoraj pol leta po sklenitvi sodne poravnave. Še večja posebnost tega posla pa je bila ta, da se denarni nakazili z datumom 17. julij v spletni aplikaciji erar ne pojavita med prejemki Zečevićeve odvetniške pisarne. Odvetnik je namreč svojo terjatev do občine prodal podjetju A.B.S. Factoring. Zato sta julijski občinski nakazili v višini 305.021 in 103.773 evrov zavedeni pri prejemniku A.B.S. Factoring, ne pa pri odvetniški pisarni Zečević.

Največ zaslužil z vložitvijo ničnostne tožbe

Odvetnik je svoje storitve zaračunal po odvetniški tarifi, veljavni v času sprožitve sodnih sporov. Več kot 300.000 evrov vreden honorar si je prislužil na podlagi postopka o ugotovitvi ničnosti pogodbe o proslulem javno-zasebnem partnerstvu, ki ga je sprožil v imenu občine, ničnost pa zaradi sklenitve poravnave, ki nikdar ni bila dosežena.

Občina že od leta 2013 vsako leto sklepa s pisarno pogodbe o opravljanju odvetniških storitev. »Predmet te pogodbe je opravljanje storitev svetovanja in zastopanja Mestne občine Maribor pred sodišči – odvetniških storitev. Odvetniške storitve so vsa opravila, ki jih odvetnik opravi za naročnika zaradi nudenja pravne pomoči v zadevah, ki so mu bile s strani naročnika odstopljene,« piše v teh pogodbah.

Na podlagi pogodbe Zečevićeva pisarna zaračunava 112 evrov in DDV za uro svetovanja, kar je 37 evrov več, kot za svetovanje plačuje občinsko komunalno podjetje Nigrad.

Pri zastopanju pred sodišči je odvetnik resda upravičen do plačila po odvetniški tarifi, vendar je v tem kontekstu ključen 4. člen pogodb. V njih je namreč črno na belem zapisano, da skupna vrednost storitev, ki so »predmet te pogodbe« (svetovanje in zastopanje), ne bo presegla pogodbenega dogovorjenega zneska.

Če seštejemo vse pogodbeno dogovorjene najvišje zneske od leta 2013 do 2017 s pripadajočimi aneksi, bi smela Mestna občina Maribor odvetniški pisarni nakazati največ 199.836 evrov. Če bi to vsoto primerjali s skupnim zneskom izplačil iz aplikacije erar, bi bilo vse v najlepšem redu, saj je tam zabeleženo zgolj 143.005 evrov nakazil. Dejansko pa je Mestna občina Maribor za opravljene storitve odvetniške pisarne Zečević v obravnavanem obdobju plačala 551.800 evrov!

Kako preplačilo v višini 351.964 evrov utemeljuje občina?

»Največja višina pogodbenih del, kot je določena v vsakokratni pogodbi o opravljanju odvetniških storitev ter aneksih, zajema opravo pogodbenih storitev pravnega svetovanja, za katere je cena tudi pogodbeno določena. Za storitve zastopanja pred sodišči je višina nagrade (…) določena na podlagi odvetniške tarife in ni pogodbeno določena,« so zapisali.

Odgovor občine je v izrecnem nasprotju s tem, kar je jasno zapisano v pogodbah. V njih ni nikjer izrecno navedeno, da najvišji pogodbeni znesek velja izključno za svetovanje, ne pa tudi za zastopanje. Izrecno je zapisano, da gre za najvišjo možno vrednost vseh pogodbenih odvetniških storitev. Te pa – kot že rečeno – poleg svetovanja zajemajo tudi zastopanje pred sodišči.

Kabinet župana smo pozvali, naj citira tiste člene pogodb, ki naj bi dokazovali verodostojnost njihovega pojasnila. Takšnega citata nam niso mogli zagotoviti, ker ga v pogodbah ni. Še zmeraj pa vztrajajo, da zneski veljajo izključno za svetovanje, ne pa tudi za zastopanje. Poleg tega so še navedli, da nikjer v pogodbah in aneksih ni določena višina odvetniških storitev v posameznem letu. Tudi ta trditev je v izrecnem nasprotju z besedili pogodb. Naj citiramo 4. člen pogodbe za leto 2017: »Izvajalec obračuna odvetniško storitev, ko je opravljena, in izstavi naročniku račun, ki ga bo ta plačal 30. dan od prejema. Vrednost pogodbenih del znaša največ 20.000 EUR z DDV.«