Novinarka je pod podnaslovom »Zakonsko in etično sporno delovanje SPL« zapisala, da je podjetje ThyssenKrupp dvigala odpovedalo pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno z SPL d.d., zaradi zakonsko in etično spornega delovanja SPL. Novinarka je povzela navedbe stanovalca enega ljubljanskih blokov, ki so prejeli obvestilo družbe ThyssenKrupp etažnim lastnikom, da bo družba stroške skrbništva in vzdrževanja znižala za 10 odstotkov, kolikor je dotlej plačevala upravniku stavbe SPL. Novinarka je v celoti povzela izjavo in obvestilo družbe ThyssenKrupp v zvezi z odstopom od pogodbe, mnenje stanovalca, da so takšne provizije prepovedane tako z obligacijskim kot stvarnopravnim zakonikom in da je etažnim lastnikom sedaj jasno, da SPL ne deluje v njihovo korist, ampak le v lastno. Navedla je, da je SPL na njena vprašanja zgolj na kratko odgovoril, da družba ne pobira nobenih provizij in nima sklenjenih pogodb, po katerih bi lahko provizijo upravičeno zaračunavali.

Navedbe v prispevku nimajo temelja v dejstvih in so tako pomanjkljive, da dejstva izkrivljajo.

Odpovedano pogodbo je sestavila družba ThyssenKrupp dvigala sama in jo že podpisano z njene strani le predložila SPL d.d. v podpis. V skladu s to pogodbo je SPL d.d. za ThyssenKrupp razdeljeval stroške zaračunanih storitev, vsebinsko in terminsko usklajeval izvajanje storitev, izvajal izterjavo in zalagal razliko do popolnega poplačila vsakokrat izdanega računa v roku 30 dni od njegove izstavitve, za kar je ThyssenKrupp SPL plačeval znesek v višini 10 % od neto vrednosti opravljenih in obračunanih storitev oz. dobavljenega in vgrajenega materiala. »Provizija« je v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ) plačilo le v primeru agencijske pogodbe (členi 807 do 836 OZ), alotmajske pogodbe (členi 909 do 920 OZ) in komisijske pogodbe (členi 788 do 806 OZ). Ker odpovedana pogodba ni bila nobena od navedenih vrst pogodb, ampak je bila sklenjena za opravljanje drugih storitev (obračun in koordinacija) in predvsem za prevzem tveganja neizterljivosti terjatev, SPL d.d., ni prejemal niti ni bil dogovorjen za prejemanje provizije (plačila za storitev posredovanja pri sklenitvi posla).

SPL d.d. je že v aprilu 2016 družbo ThyssenKrupp dvigala opozoril, da so cene, ki jih zaračunava etažnim lastnikom za svoje storitve nekonkurenčo visoke in v zvezi s pogodbo, sklenjeno v imenu in za račun etažnih lastnikov s ThyssenKrupp dvigala, izpogajal do 20 % nižjo ceno za njihove storitve. Pogodba, od katere je ThyssenKrupp odstopil, in druge pogodbe, katerih stranka je SPL d.d., so dovoljene, zakonite in nikakor niso prav nič etično sporne.

SPL, d.d.,

zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.«