Odgovor: Za nastanek stvarne služnosti morate sestaviti pogodbo o ustanovitvi služnosti, ki pa mora vsebovati še zemljiškoknjižno dovolilo in na osnovi tega služnost vpisati v zemljiško knjigo. Služnostna pogodba mora obvezno vsebovati ime lastnikov gospodujoče in služeče nepremičnine (vas in soseda), zemljiškoknjižno oznako obeh nepremičnin, natančen opis služnosti in morebitno nadomestilo, ki ga mora plačati lastnik gospodujoče nepremičnine (vi). Plačilo za služnost je torej pravica, ki gre sosedu po zakonu, kakšna je njegova višina, pa je običajno stvar dogovora. Lahko se določi v enkratnem znesku ali v periodično zapadlih obrokih. Pri sestavi pogodbe svetujem pomoč pravnega strokovnjaka.

Vprašanje: Zanima me, kakšni so pogoji za priposestvovanje služnosti. Na gozdnem zemljišču namreč že dalj časa izvršujem služnost, doslej se v to ni še nihče vtaknil, a bi vseeno rad vedel, kako stojijo te stvari.

Odgovor: Stvarna služnost nastane s priposestvovanjem, če je lastnik gospodujoče stvari (vi) dejansko izvrševal služnost v dobri veri deset let. Če pa ste služnost dejansko izvrševali dvajset let, a ni podan pogoj dobrovernosti, pa služnost priposestvujete v dvajsetih letih, pod pogojem, da lastnik zemljišča temu ne nasprotuje. Stvarne služnosti pa ni mogoče priposestvovati, če je lastnik gospodujoče stvari zlorabljal zaupanje lastnika ali neposrednega posestnika služeče stvari, če je služnost izvrševal s silo ali zvijačo ali če je bila služnost dovoljena do preklica.

Mag. Boštjan J. Turk