V Sindikatu državnih organov Slovenije zelo podrobno spremljamo kadrovsko načrtovanje in spreminjanje ter sprejemanje aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v državnih organih, javnih skladih, javnih agencijah in upravah lokalnih skupnosti, zato še kako dobro poznamo strukture delovnih mest oziroma cen dela za posamezne delokroge javnih uslužbencev. V isti sapi, ko smo se z vlado pogajali za odpravo plačnih nesorazmerij najslabše plačanih javnih uslužbencev, so menedžerske strukture s pospešenimi postopki sprememb aktov o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest poskrbele za višje in visoko uradništvo na veliko bolj enostaven način, saj so delovna mesta formalno ukinjali in ista sistemizirali v višjih nazivih ter na tak način enostavno dvigovali plače. Poleg tega se je na veliko izplačeval dodatek na povečan obseg dela na podlagi določil člena 22. e zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki so ga ponekod dobili prav vsi, od tajnice direktorja za povečano število telefonskih klicev do vodij sektorjev, bili pa so tudi taki, ki so popravljali svoje lastne strokovne napake. Narobe svet, če vemo, da se ta dodatek marsikje izplačuje tudi tistim, ki so v bolniškem staležu, na dopustu ali pa so celo bolniško odsotni.

V isti sapi, ko so se kadrovsko in plačno krepila vodstva oziroma glavni in generalni uradi državnih organov ter vodstvene strukture drugih javnih ustanov, se je zavestno pozabljajo na neposredne izvrševalce nalog državne uprave v razmerju do državljanov in pravnih oseb, zato imamo sramotno plačane uslužbence upravnih enot, uprav lokalnih skupnosti, javnih zavodov in pooblaščene uradne osebe represivnega dela državnega aparata ter vojake Slovenske vojske.

Predsednik republike je brez posebnih varnostnih in moralnih zadržkov izdal negativno oceno Slovenski vojski (SV), a vendar je pri tem pozabil, da je prav njegova vlada najbolj radikalno znižala oziroma skoraj prepolovila obrambni proračun. Podobna nesorazmerja, kot jih zaznavamo med vodilnimi strukturami in neposrednimi izvrševalci pooblastil države so tudi v SV, saj 2804 vojakom poveljuje 1945 podčastnikov in 1077 častnikov. (Vir: MORS)

Da je z vladno kadrovsko politiko nekaj zelo hudo narobe, priča tudi moje srečanje z znanim ljubljanskim odvetnikom, ki me je ves razburjen vprašal, ali pravosodni policisti stavkajo, saj na glavno obravnavo na Okrožno sodišče v Ljubljani niso privedli obsojenca iz ZPKZ Dob, ki ga zagovarja v kazenskem postopku. Odvetniku sem pojasnil, da pravosodni policisti ne stavkajo, sicer bi pa tudi v primeru stavke obsojenca privedli, ker jim tako nalaga zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki stavko pravosodnih policistov omejuje do te mere, ki vsako resno stavko onemogoča.

Kakor koli že, Vlada RS se vedno in povsod legitimira kot etična, moralna, legalistična in humana, zato bi od takšne vlade pričakoval zagotovitev ustreznega števila pravosodnih policistov, da direktorjem zaporov ne bi bilo treba delati selekcije, katere odredbe sodišča izvršiti in katere zanemariti. Kaj podobnega se ne more zgoditi niti v Bruslju niti v Krasnojarsku, lahko se pa zgodi v Ljubljani, kjer bi deklarativno naredili prav vse za sojenje v »razumnem roku«.

Vse to so v nebo vpijoči problemi slovenske države in jih Borut Pahor še kako dobro pozna, a žal niti pred koncem mandata ne zmore stopiti za govornico ter ljudstvu in vladi sporočiti vse tisto, kar je že prehudo narobe, zato mu bom kar verjel, da moralnih sodb ne zmore, čeprav je moralnost največja vrlina in veličina vsakega predsednika.

Frančišek Verk

predsednik Sindikata državnih organov Slovenije