Prva navedba: »V sklopu projekta Gorki so tudi omrežnine skupaj prinesle za skoraj 30 odstotkov več prihodkov kot leto prej.«

Zaradi prevzema na novo zgrajene infrastrukture v sklopu projekta Gorki so se Komunali Kranj stroški najemnin, ki jih družba plačuje občinam lastnicam te infrastrukture, povečali za 38 odstotkov, prihodki iz naslova omrežnin pa so se povečali zgolj za 28 odstotkov glede na leto prej. Komunala Kranj nima nobenega vzvoda na znižanje teh stroškov.

Druga navedba: »V Naklem, Cerkljah in Šenčurju… ne pristajajo… na povišanje cen.« In: »Mi v Naklem vode ne bomo plačevali Kranju.«

Vseh sedem občin, v katerih javno podjetje Komunala Kranj izvaja obvezno gospodarsko javno službo vodooskrbe, je v letu 2014 podpisalo medobčinski sporazum o enotni ceni pitne vode. Sporazum je še v veljavi in glede na povečanje vrednosti vodovodne infrastrukture za 20 milijonov evrov ter posledično povečanje najemnin občin za celotno vodovodno infrastrukturo kar za 70 odstotkov je bilo nujno uskladiti tudi cene omrežnin za vodooskrbo. Občine se lahko odločijo tudi drugače, do nove odločitve pa bi se morale držati trenutnega sporazuma in bodisi potrditi elaborate bodisi Komunali Kranj zaradi višje vrednosti njihove komunalne infrastrukture nehati zaračunavati občutno višjo najemnino ali pa jo – vse za dobro svojih občanov, obrtnikov in podjetij – subvencionirati. Nekatere občine to dejstvo razumejo, zato so nove cene potrdile, nekatere ne.

Tretja navedba: »Da so si občine lastnice… razdelile pol milijona evrov dobička.«

Družbeniki Komunale Kranj so na letni skupščini sprejeli sklep, da se celoten dobiček, ustvarjen na trgu, nameni za dividende lastnikov, dobiček iz naslova optimalnejšega izvajanja storitev na področju odpadkov pa se prelije nazaj v cene, za kar je Komunala že pripravila elaborate za znižanje cen.

Četrta navedba: »Nismo navdušeni nad Komunalo, ki svoje poslovanje gradi na višanju cen.«

Komunala Kranj svojega poslovanja ne gradi na višanju cen, pač pa na izboljšanju kvalitete storitev in optimiziranju vseh poslovnih in operativnih procesov, ki pomenijo stroškovno učinkovitejše delovanje družbe in dolgoročno stabilne cene storitev Komunale Kranj. Na stroške infrastrukture, ki jo ima podjetje v upravljanju oziroma v najemu, pa podjetje ne more vplivati.

Maja Rozman

predstavnica za odnose z javnostmi, Komunala Kranj