Novinar v tem članku neupravičeno navaja, da poslovodstvo EPF prek zasebnega obvoda najema poslovno, podjetniško in finančno svetovanje kot storitve svetovanja zasebnega zavoda. Zapisano ne drži. V danem primeru nikakor ne gre za najem svetovanja profesorjev EPF poslovodstvu EPF, kot novinar večkrat in vztrajno navaja, temveč gre za izvajanje tržne dejavnosti inštituta, ki jo inštituti sicer izvajajo za zunanje naročnike na podlagi povpraševanja trga.

V konkretnem primeru je zunanji naročnik odstopil od povpraševanja, zato je IGP na EPF ustavil vse nadaljnje postopke.

Odločno zanikamo zapis novinarja: »Zato je vodstvo EPF sklenilo privabiti dodatno znanje od zunaj in najeti poslovnega, podjetniškega in finančnega svetovalca.« Poudarjamo, da (poslo)vodstvo fakultete ni iskalo ponudnika za omenjene storitve oziroma svetovanje za svoje potrebe. Gre za dejavnost inštituta.

Zapis novinarja, da »EPF letos načrtuje 280.000 evrov izgube«, ne drži. Iz dokumenta Poslovni načrt, ki je bil obravnavan na upravnem odboru, izhaja, da gre za načrtovan negativni finančni izid po denarnem toku (predvsem zaradi odprave določenih ukrepov Zujfa). Zapis novinarja, ki nakazuje predvideno odpuščanje nepedagoškega kadra, je neresničen in ne izhaja iz (znanih) dejstev.

izr. prof. dr. Lidija Hauptman, dekanka EPF