Po prejemu pokojninske odločbe z dne 12. julija 2011 je takoj ugotovil, da nadure niso vštete v pokojninsko osnovo. Iz kasnejše obrazložitve je bilo razvidno, da se je direktor območne enote ZPIZ Nova Gorica Stane Žgavc samovoljno ter brez uporabe dostavljene dokumentacije odločil, da se nadur ne všteje v pokojninsko osnovo, češ da so te nastale kot posledica neodgovornega in nesposobnega vodstva podjetja pri organizaciji delovnega procesa. Zastavlja se vprašanje, na osnovi katerega zakona si je gospod vzel pravico, da se je kljub dostavljeni dokumentaciji odločil, da so opravljene nadure neupravičene.

Zoper prejeto odločbo je bila podana pritožba na centralo ZPIZ v Ljubljani. V kratkem času je prejel odgovor v odločbi z dne 2. septembra 2011, ki sta ga podpisala Ana Marija Tivolt in Boris Gačnik z obrazložitvijo, da je pritožba neutemeljena in da se potrjuje odločba območne enote, z možnostjo pritožbe na delovno in socialno sodišče v Ljubljani.

Lojze se je počutil oškodovanega in opeharjenega, zato je, upajoč na pravično in ugodno sodno rešitev, po pooblaščencu vložil pritožbo. Dokaj hitro je prejel s sodišča sklep, s katerim so ga seznanili, da mora pooblaščenec imeti opravljen pravniški državni izpit, če pa tega nima, lahko tožbo vloži sam, jo lastnoročno podpiše in posreduje sodišču. Ker pooblaščenec ni imel izpita, je sprejel naslednjo odločitev iz dopisa sodišču z dne 8. julija 2014: »Glede na omenjeno sem se odločil, da bom pritožbo sodišču dal sam, jo podpisal in tudi zagovarjal.«

Prejel je vabilo na prvi narok za glavo obravnavo, ki je potekal 11. novembra 2015. Na tem naroku je Lojze doživel prvi pravi šok. Predsednica sodnega senata Ksenija Kristl je poslušala le Lojzetov ustni zagovor, medtem ko je njej ponujeno kuverto z argumentirani dokumenti osorno zavrnila, češ da sodišče tega ne potrebuje. Zavrnjeno dokumentacijo je Lojze poslal sodišču na naslov Komenskega 7 v Ljubljani. Sodišče je pritožbo z dne 11. novembra 2015 zavrnilo kot neutemeljeno z možnostjo pritožbe na višje sodišče. Pritožba je bila vložena. Višji sodniki so v senatu pod predsedstvom Eda Škrabca in s članicama Nado Perič Vlaj ter Elizabeto Šajn Dolenc na seji dne 21. aprila 2016 ugotovili, da je pritožba utemeljena, in na podlagi 355. člena ZPP odločili, da se izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo obravnavo.

Od 21. aprila 2016 do 2. februarja 2017 so se na sodiščih prve stopnje in višjem sodišču zvrstile kar štiri sodne obravnave. V prejetih zapisnikih in sklepih je bilo v obrazložitvi zapisano, da se pritožba zavrne ali zavrže. Delovno in socialno sodišče je dne 27. decembra 2016 po okrožni sodnici Kseniji Kritl sklenilo: »Revizija tožeče stranke se zavrže.« Vložena je bila pritožba. Višje sodišče je 2. februarja 2017 v senatu, ki so ga sestavljali višji sodnik Jože Cepec kot podpredsednik in Nada Perič Vlaj ter Edo Škrabec kot člana, sprejelo dokončno odločitev in sklenilo: »Pritožba se zavrne in potrdi sklep sodišča prve stopnje.«

To, da je okrožna sodnica Ksenija Kristl zavrnila ponujeno Lojzetovo dokumentacijo, dokazuje, da sodišče pri sodni obravnavi glede priznanja nadur v pokojninsko osnovo njegove dokumentacije sploh ni uporabljalo, pač pa je samo sledilo priporočilom ZPIZ ter tako sprejelo nepravično in nezakonito odločitev.

Se nadaljuje.

Bernard Bučinel, Šempas