Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela rezultate analize treh vzorcev trave, odvzetih na lokacijah v neposredni bližini podjetja Kemis, kjer so prvo košnjo trave že opravili in je bila trava primerna za drugo košnjo. Vsi trije vzorci so bili ocenjeni kot skladni in varni, so zapisali v skupnem sporočilu medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis.

Uprava bo vsa kmetijska gospodarstva, ki so prejela odločbo o prepovedi uporabe trave prve košnje znotraj kroga 730 metrov, obravnavala posamično glede na to, kako so ravnala s travo prve košnje.

Še vedno pa velja, da je zaradi onesnaženosti trave z dioksini in d-p-PCB v neposredni bližini požara v Kemisu trava prve košnje na travinju znotraj kroga 730 metrov, torej tista, ki še raste od časa pred 15. majem in še ni pokošena ali pa je bila že pokošena in jo kmetijsko gospodarstvo hrani na kmetiji, neprimerna za krmljenje rejnih živali. O tem je kmetijska gospodarstva tudi pisno z odločbo seznanil postojnski območni urad uprave za varno hrano.

Previdno pri krmi

Ko je ugotovljeno, da krma, pokošena na travinju z določenega območja, ne izpolnjuje zahtev glede varnosti krme, se predpostavlja, da tudi vsa krma s tega območja ni varna. To velja razen v primeru, če kmetovalci s preiskavo dokažejo, da njihova krma izpolnjuje zahteve glede varnosti. Na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je krma onesnažena z dioksini in d-p-PCB kategorizirana kot nenevaren odpadek, ki je primeren za kompostiranje, razgradnjo v bioplinarni ali sosežig.

Kmetijska gospodarstva, ki ne bodo dokazovali izpolnjevanja zahteve glede varnosti, lahko oddajo krmo prve košnje denimo v bližnjo kompostarno. Podrobna navodila glede ravnanja z odpadno krmo prve košnje bodo kmetje dobili od Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Nacionalni inštitut za javno zdravje na podlagi novo pridobljenih rezultatov prebivalcem Vrhnike pri opravilih na vrtu in gibanju na prostem daje le še običajna higienska priporočila.

Vrtnine varne

Tudi rezultati preizkusov 19 vzorcev vrtnin in rastlinja kažejo, da so vsi vzorci vrtnin in rastlinja skladni in varni. Analize preostalih odvzetih vzorcev še niso zaključene. Po prejetju vseh rezultatov bodo območja, kjer bodo ugotovili odstopanja, denimo vrednosti kadmija v mejah opozorilne vrednosti, dodatno raziskali in predlagali ukrepe za zaščito zdravja ljudi.

Vse lastnike zemljišč ter vodstva vrtcev in osnovnih šol, kjer so bili odvzeti vzorci, bodo v tem tednu pisno obvestili o rezultatih analiz.