Nezadovoljstvo z visokimi položnicami za komunalne storitve se je med lastniki počitniških objektov v Bohinju začelo širiti. Darja Lazar iz agencije LD Turizem je v zvezi s tem od lastnikov prejela več klicev in dopisov. Povzema njihovo vsebino, in sicer, da je občina Bohinj letos podražila cene komunalnih storitev lastnikom počitniških stanovanj tudi za več kot 300 odstotkov.

»Z novim načinom obračunavanja komunalnih storitev se večina lastnikov ne strinja,« opozarja Lazarjeva. Dodaja, da so nekatere postavke z zakonom zaračunane po določeni metodologiji, večini pa ni jasna količina odvozov bioloških odpadkov, ki je zelo visoka.

Za spremembo je kriva država

Župan občine Bohinj Franc Kramar odgovarja, da nikakor ne gre za občinsko kaprico, ki bi praznila denarnice lastnikom počitniških objektov, temveč za prilagoditev zakonodaji. Enako pojasnilo je objavljeno na spletni strani bohinjskega režijskega obrata (komunale). Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je država sprejela že pred petimi leti, uskladitev z njo pa je obvezna. »S tem smo na občini čakali, kolikor časa se je le dalo,« pravi župan Kramar in dodaja, da po nekajletni krizi občanov z novimi cenami niso hteli obremenjevati.

Z novo metodologijo se, tako kot v vseh drugih občinah v državi, vzpostavlja podoben način obračunavanja komunalnih storitev kot v energetskih dejavnostih (elektrika, plin…). Cene so sestavljene iz spremenljivega dela (cene storitev), ki se zaračuna glede na porabo, in stalnega dela (omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture), ki se zaračuna neodvisno od porabe, glede na priključno moč (na primer velikost vodomera). »Ne moremo govoriti o splošni podražitvi. V bistvu gre za preoblikovanje cen in pri nekaterih količinah opravljene komunalne storitve pride do znižanja, pri drugih pa do povišanja skupnega stroška storitve,« pravijo v režijskem obratu.

Osnova za ceno zbiranja in obdelave odpadkov je število stalno in začasno prijavljenih oseb na posameznem odjemnem mestu. Za posamezno osebo znaša obračunska osnova 66 litrov na mesec, kar enako kot za stanovalce velja za lastnike počitniških objektov, pojasnjujejo na komunali. Uporabnikom, ki oddajajo sobe in apartmaje, tabornikom ipd., pa se po novem obračuna 2,2 litra na osebo na nočitev.

Občanom subvencija, drugim pa ne

Kramar še pravi, da je svoje k višjim položnicam dodala tudi amortizacija, saj so v zadnjem času v Bohinju zgradili precej kanalizacijskih vodov. Teh ljudje ne vidijo, občutno pa sta zato čistejša Bohinjsko jezero in Sava Bohinjka.

Lazarjeva pa opozarja na diskriminacijo lastnikov počitniških objektov. Občina vsem, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno na njenem območju, s stoodstotno subvencijo omrežnine znesek na položnici nekoliko zniža, lastniki počitniških objektov pa ga morajo poravnati v celoti, kar naj bi pomenilo okoli 20 evrov na mesec. Kramar dodaja, da ta ukrep, za katerega občina namenja okoli 300.000 evrov na leto, ni namenjen diskriminaciji lastnikov počitniških objektov, temveč edinemu možnemu vplivu občine, povezanim z zaračunavanjem komunalnih storitev, na boljše življenje občanov. »To je največ, kar lahko trenutno storimo kot občina. Pravila oblikovanja cen komunalnih storitev so namreč v domeni države, čeprav menim, da bi jih morala oblikovati vsaka občina posebej glede na svoje značilnosti,« še poudarja Kramar.