Ob tem bi g. Štefanec, ki zaseda funkcijo že več kot tri leta, v tem času vendar lahko sprožil na primer ustavno presojo 46. člena ZIntPK in s tem odpravil morebitne ovire, ki mu domnevno preprečujejo objavo premoženjskega stanja funkcionarjev, a tega ni storil.

Glede na dejstvo, da je g. Štefanec sam javno pojasnil, da vse odmevnejše preiskave na KPK po njegovem navodilu stojijo že skoraj let dni, se ob tem zastavlja vprašanje, ali bi g. Štefanec, ki je bil še dan pred imenovanjem na funkcijo član politične stranke, v navedenih okoliščinah sploh lahko nepristransko izvajal nadzor nad funkcionarji in politiki, celo če bi to morda res nameraval. 

Pod letno poročilo 2016 sta res podpisana zgolj predsednik in prvi namestnik KPK, saj sta glasovala za sprejem letnega poročila. Sama sem glasovala proti, saj po navodilu g. Štefaneca v procese dela KPK v letu 2016 nisem bila vključena na način kot sta bila predsednik in namestnik KPK - in nikakor zaradi domnevne devetmesečne odsotnosti, o čemer g. Štefanec v zadnjih dneh v javnosti neovirano širi neresnice ter ob tem mirno razkriva moje občutljive osebne podatke (pa še teh ne zna ali ne želi interpretirati na način, da bi ustrezali resnici).

Svoj glas proti letnemu poročilu sem podrobno obrazložila v Ločenem mnenju k Letnemu poročilu KPK, ki pa se ga je g. Štefanec očitno trudil zamolčati, saj ga, kolikor mi je znano, do danes ni posredoval ne Uradu predsednika RS in ne Državnemu zboru RS, pristojnemu za nadzor nad delom KPK v delu, ki se nanaša na obravnavo letnega poročila. Letno poročilo KPK 2016 bo na seji Mandatno-volilne komisije 15. junija 2017 tako očitno obravnavano brez razprave o vsebini ločenega mnenja ene od treh članic vodstva KPK. 

Kot se je že večkrat zaman poskusilo pojasniti tako političnemu vrhu kot predsedniku KPK, sistematično izločanje iz informiranja in procesov dela na KPK ene izmed treh članic vodstva Komisije, ki naj bi delovala kot kolegijski organ, namreč predstavlja ne le sistematično šikaniranje in diskriminacijo namestnice, temveč tudi resno korupcijsko tveganje v samem delovanju Komisije.

Da “Boris Štefanec proti svoji drugi namestnici ne vodi nobenega postopka, ker da to počne Komisija," je navedba, ki bi me nasmejala do solz, če ne bi tako jasno kazala na modus operandi g. Štefaneca tudi v razmerju do drugih njemu neljubih oseb, ki so se izključno zaradi njegovega vztrajanja znašli v postopkih pred KPK. Nekaterih od teh postopkov g. Štefanec že skoraj dve leti kljub več pozivom noče ali ne zna zapreti ali drugače zaključiti, prav tako jih ne odstopi v obravnavo drugim organom, kar bi bil dolžan storiti, če bi bil menil, da je dejansko šlo za kršitve. Ni namreč prvič, da je g. Štefanec kljub drugačnemu mnenju pristojnih uslužbencev na vso moč vztrajal pri odprtju postopka na lastno pobudo. Ko se zaradi tega znajde v težavah, pa se praviloma začne sklicevati ali na uslužbence ali na senat, s čemer poskuša na druge preložiti odgovornost za svoje odločitve.

Postopek zoper mene pred KPK je bil novembra 2015 sprožen zgolj in izključno na pobudo g. Štefaneca in ne na pobudo KPK, zato g. Štefaneca pozivam, naj se neha skrivati za institucijo, ki jo pogosto uporablja za akcije proti tistim, ki dvomimo v pravilnost njegovega ravnanja in strokovnost njegovih odločitev.  

Glede domnevnih neporavnanih finančnih obveznosti pa bi g. Štefaneca zgolj spomnila, da obstaja več pisnih dokazov, iz katerih je jasno razvidno, da je ves čas zelo natančno vedel, kdo iz KPK je dejansko odtujil denar. G. Štefanec v odzivu – sicer nekoliko nejasno – navaja, da omenjene uslužbenke naj ne bi zaposlil on, temveč prejšnji oziroma kar sedanji senat. A dejstvo je, da je prav g. Štefanec in ne prejšnji senat podpisal pogodbo o zaposlitvi z omenjeno uslužbenko, in to le nekaj dni potem ko je nastopil funkcijo. Prav tako z zaposlitvijo navedene uslužbenke (kot tudi z nobeno drugo kadrovsko odločitvijo g. Štefaneca) sedanji senat ni imel in nima nič – v konkretnem primeru toliko manj zato, ker v času, ko je g. Štefanec navedeno uslužbenko zaposlil, sedanja namestnika sploh še nisva bila imenovana.

Ob tem g. Štefanec ne le da ob odkritju nepravilnosti pri navedeni uslužbenki ni pravočasno ustrezno ukrepal, temveč poskuša za izginotje navedenega zneska že več kot dve leti na vsak način obremeniti mene, pri čemer je dokaze, ki pričajo, da je ves čas vedel, kdo je odtujil denar, že na začetku preprosto zamolčal celo pred pristojnimi organi. Tudi ta svoj  povračilni ukrep g. Štefanec izvaja s pomočjo  resursov (uslužbencev, časa in proračunskih sredstev) KPK, ki bi morali v tem času preganjati korupcijo, ne pa biti  orodje g. Štefaneca za postopke in diskreditacije proti namestnici oziroma proti vsem, ki dvomimo v strokovnost, pravilnost in verodostojnost njegovega ravnanja in odločitev.

Naj vrhu politike g. Štefanec še tako ustreza na stolčku predsednika KPK, prepričana sem, da v Sloveniji pristojni organi strokovno in nepristransko delujejo, in da se približuje trenutek, ko bo g. Štefanec pred zakonom vendarle moral odgovarjati vsaj za manjši del vsega tistega, kar si je v dobrih treh letih, odkar zaseda stolček predsednika KPK, že privoščil.

dr. Alma Sedlar