Šentjurski župan Marko Diaci in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta ob obisku vlade v Savinjski regiji podpisala protokol o sodelovanju pri gradnji navezovalne ceste med Dramljami in Šentjurjem.

Gre za prvo in drugo etapo predvidene gradnje, s protokolom pa so opredelili potrebne aktivnosti Direkcije RS za infrastrukturo in šentjurske občine pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, pri upravnih postopkih, parcelaciji in odkupih zemljišč ter gradnji te nujno potrebne ceste, ki bi Šentjur razbremenila prometa težkih tovornih vozil.

Tovornjaki se zdaj vsak dan v dolgih kolonah vijejo skozi najožje mestno jedro in povzročajo lokalnim prebivalcem sive lase in nepotrebne zastoje. Za to cesto je bil že leta 2011 sprejet tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, kar pomeni, da je občina storila vse, kar je bilo v njeni moči. Že od leta 2013 je cesta uvrščena tudi v načrt razvojnih programov države, a se je zataknilo pri denarju, ki bi ga morala zagotoviti država, zato so načrti obležali v predalu.

Razvojna os za Kozjansko

Da je ta cesta, ki se bo navezovala na glavno cesto Celje–Rogaška Slatina in v nadaljevanju na širše območje Kozjanskega na jugu, zelo pomembna, je poudaril tudi minister Gašperšič. »Jaz jo razumem kot neke vrste razvojno os Kozjanskega in Obsotelja, zato je ta protokol pomemben mejnik in je zaveza, da bo cesta v prihodnjih letih res zgrajena,« zagotavlja minister.

Da je to brez dvoma korak naprej, meni tudi šentjurski župan Marko Diaci. »Zdaj smo dobili obljubo, da bo tudi projektna dokumentacija pripravljena do konca prihodnjega leta, kar je pogoj, da bomo lahko začeli leta 1919 odkupovati zemljišča, leta 2020 pa tudi že izbrali ustreznega izvajalca del. A je to seveda spet odvisno tudi od razpoložljivosti denarja v takratnem proračunu,« je dejal Diaci, ki si je sicer želel še hitrejšega tempa in trdnejših zagotovil, a je to največ, kar je bilo mogoče iztržiti od države.

Zgradili bodo tudi zadrževalnik

Navezovalna cesta v dolžini dobrih osem kilometrov je načrtovana kot dvopasovnica s sedmimi nivojskimi križišči, zunajnivojskim prečkanjem dvotirne železniške proge na relaciji Zidani Most–Šentilj in več deviacijami obstoječih lokalnih, dovoznih cest in drugih poti. Del naložbe pa je tudi zgraditev zadrževalnika visokih voda Črnolica, ki bo namenjen zadrževanju Voglajne in njenih pritokov ob visokovodnih valovih, kar bo poslovno cono in naselja v Šentjurju obvarovalo pred poplavami. Ocena vrednosti celotne naložbe je kar 74 milijonov evrov, financiranje pa bo razdeljeno med ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za okolje in prostor ter šentjursko občino.