Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič v zvezi z zavrnitvijo referendumske pobude glede sprejemnega centra za prebežnike ni ravnala nezakonito. Prav tako ni ravnala v nasprotju s sodbo upravnega sodišča. Tako tudi ni razlogov, da bi vlada predlagala državnemu zboru, naj županjo razreši.

To je kratek povzetek tri strani dolgega odgovora, ki ga je služba za lokalno samoupravo ministrstva za javno upravo pripravila na poziv Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini. Kot je znano, je županja konec lanskega leta zavrnila pobudo civilne iniciative za vložitev zahteve za razpis referenduma z obrazložitvijo, da za to ni pravne podlage in da zadeva ni v pristojnosti občine. Civilna iniciativa se je nato pritožila na upravno sodišče, ki je sicer presodilo njej v prid, češ da je bil izpodbijani akt oziroma dopis, s katerim je županja zavrnila referendumsko pobudo, nezakonit.

Čeprav nezakonit, akt še vedno velja

Vendar, kot pojasnjujejo v službi za lokalno samoupravo, »upravno sodišče spornega akta ni razveljavilo, ne odpravilo niti vrnilo v ponovni postopek. Civilna iniciativa ni zahtevala razveljavitve ali odprave.« Dejstvo je, da upravno sodišče ni odločalo o razpisu referenduma, ampak o zakonitosti izpodbijanega akta oziroma dopisa županje. Ugotovilo je, da je bil dopis z dne 15. decembra lani o zavrnitvi pobude za referendum dejansko občinski akt, ki pa ni vseboval uvoda, izreka, obrazložitve in pravnega pouka, ki bi jih po zakonodaji moral imeti. Zato ga je upravno sodišče označilo za nezakonitega.

Služba za lokalno samoupravo v odgovoru, ki ga je zapisal sekretar Jurij Mezek, ob tem poudarja, da kljub ugotovljeni nezakonitosti akt »še vedno velja in učinkuje in je kot tak zavezujoč«. Ker je bila z omenjenim dopisom pobuda civilne iniciative zavrnjena oziroma zavržena, o njej ni dopustno ponovno odločati. »Prav ponovno odločanje o pobudi bi pomenilo nezakonito ravnanje, saj se o posamezni upravni zadevi, o kateri je že bilo pravnomočno odločeno, ne sme ponovno odločati,« je zapisal Mezek.

Po mnenju Maje Kocjan, vodje civilne iniciative, je odgovor službe za lokalno samoupravo v nasprotju s sodbo upravnega sodišča, ki je županjin dopis označilo za nezakonitega. »Kako lahko torej še vedno velja?« se sprašuje Kocjanova in napoveduje, da bo odvetnik civilne iniciative konec tedna na sodišče vložil tožbo zaradi molka organa. »Drugega nam ne preostane. Že dva meseca namreč prosimo županjo, naj v skladu z mnenjem upravnega sodišča izda sklep ali odločbo, a ona tega ne želi. Tako so nam onemogočene vse nadaljnje aktivnosti,« dodaja Kocjanova. ds