Stečajni postopek se je nad dolžnikom Lesna TIP tovarna ivernih plošč Otiški Vrh začel 23. marca 2016. ZFPPIPP sicer dopušča nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika tudi po začetku stečajnega postopka, vendar mora stečajni upravitelj za to pridobiti soglasje sodišča v enem mesecu po začetku stečajnega postopka. Na podlagi vpogleda v objavo predmetnega stečajnega postopka pa je razvidno, da stečajni upravitelj v predpisanem roku sodišču ni predlagal nadaljevanja poslovanja dolžnika.

Eno izmed osnovnih načel stečajnega postopka je načelo omejevanja tveganj (228. člen ZFPPIPP). To določa, da stečajni upravitelj pri upravljanju stečajne mase lahko prevzema zgolj poslovna tveganja, ki so nujna za uresničitev interesov upnikov za plačilo terjatev. V primeru Lesne je prizadevanje stečajnega upravitelja, da odda celotno tovarno najemniku in jo kasneje proda kot poslovno celoto, povezano z nepotrebnim poslovnim tveganjem, za katero upravitelj nima soglasja sodišča, ob tem pa niti nima vpliva nad prodajo vitalne opreme – kontinuirane stiskalnice, brez katere ni možen ponovni zagon proizvodnje. Prevzem tveganja se kaže v visokih obratovalnih stroških in navsezadnje v poškodovanju opreme.

Ob tem velja poudariti, da je iz otvoritvenega poročila razvidno, da upravitelj razpolaga s stečajno maso, ki jo sestavljajo tudi zaloge v ocenjeni likvidacijski vrednosti 243.747,00 EUR in terjatve v ocenjeni vrednosti 309.564,90 EUR. V načrtu poteka stečajnega postopka je upravitelj zapisal, da bo začel unovčevanje stečajne mase julija 2016, vendar unovčevanja do današnjega dne še ni začel – neuspešno je prodajal le osebna avtomobila v skupni vrednosti približno 10.000,00 EUR. Drugega premoženja, katerega izplen bi lahko namenil tudi za pokrivanje različnih stroškov, pa sploh še ni začel prodajati.

Družba za upravljanje terjatev bank

oddelek za korporativno komuniciranje