Pri soseski Fondovi bloki je prav njena prostorska ureditev kot socialna kvaliteta pomembna ter v času in prostoru takrat unikatna pri nas, v svetu pa napredna. Ob tem dajem pobudo še, da se občino usmeri v dosledno urejanje statusov za grajeno javno dobro, izvzeto iz pravnega prometa in prezidav (tudi zaradi ustanavljanja javno-zasebnega partnerstva), za kar bi morale biti razglašene zelenice v soseski, če so bile upravičeno pridržane v javno last (občine). Zelenica ob Plečnikovem stadionu je bila po pripovedovanju prizadetih prebivalcev Fondovih blokov urejena z gradbenim dovoljenjem kot parkovna ureditev posebnega tipa (tematski park), kar pomeni, da gre za »zazidano stavbno zemljišče« z objektom »gradbeno-inženirske vrste«, in ne za prosto zazidljivo površino.

Tudi celotni stadion kot gradbeno-inženirski objekt bi moral imeti urejen status za grajeno javno dobro, izvzeto iz pravnega prometa in prezidav, v primeru, da bi bil vrnjen v javno lastništvo (kar je verjetno veljalo ves čas po vojni, najmanj do leta 1990). V času lastninjenja raznih društev je bil verjetno privatiziran, tudi v lasti družbe SCT, ki je celo vse dala pod hipoteko in jo nato umaknila, da se je ustanovila družba BŠP.

Martina Lipnik, Ljubljana