Odgovor: Ceno v gradbeni pogodbi se lahko določi s tremi različnimi klavzulami, in sicer s »ceno na enoto mere«, s »skupaj dogovorjeno ceno« in s klavzulo »ključ v roke«. S klavzulo »cena na enoto mere« stranki določita posamezno mersko enoto, po kateri se izračunava ceno. Merska enota je lahko vrsta dela ali pa količina materiala. Ta klavzula za vas ni slaba, saj lahko tako točno nadzorujete količino materiala, ki bo porabljen pri gradnji.

Klavzula »skupaj dogovorjena cena« prav tako določa ceno na enoto mere, le da je v tem primeru kot enota, po kateri se izračunava cena, določena neka obsežnejša celota (na primer celoten objekt je enota – če je več objektov, se število objektov pomnoži s ceno enote).

Pogodba na ključ je gradbena pogodba, kjer je cena določena s klavzulo »ključ v roke«. V tem primeru se stranki dogovorita za neki fiksen znesek. V pogodbi določita predmet izpolnitve (gradnjo oziroma gradbeno delo) in ceno, pri čemer dogovorjena cena vključuje stroške za vsa dela. Izvajalec mora za dogovorjeno ceno opraviti vsa predvidena dela, prav tako pa tudi vsa tista dela, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni predvidel, a so nujna za dokončanje objekta (presežna in nepredvidena dela), zaradi česar izvajalec pri tej cenovni klavzuli prevzema največje tveganje. Zaradi tega je tudi ta klavzula za vas ugodna, vendar pa vas moram opozoriti, da je tako dogovorjena cena običajno tudi višja in zato za vas manj ugodna, zlasti če pozneje ne pride do presežnih in nepredvidenih del.

Vprašanje: Mene pa zanima, ali je možno, da izvajalec gradnje zaradi spremembe cen na trgu med samo gradnjo poviša cene svojih storitev?

Odgovor: Povišanje cene izvajalca je možno samo do določene mere. Zakon tu stroške razdeli med izvajalca in naročnika. Pri tem razlikuje, ali je izvajalec v zamudi z izvršitvijo ali ne. Če izvajalec dela dokonča v pogodbenem roku, sicer lahko poviša cene, vendar pa le, če se te spremenijo za več kot dva odstotka, če se spremenijo za manj kot dva odstotka, jih mora nositi izvajalec. Če pa je izvajalec v zamudi z izvršitvijo pogodbe, se meja dvigne na pet odstotkov (torej do pet odstotkov mora nositi izvajalec, nad pet odstotkov pa naročnik). Če pa sta se stranki dogovorili, da je cena fiksna, se meja dvigne na deset odstotkov.

Mag. Bojko Jerman