Razpis Zlata praksa, ki je potekal v sklopu izbora Zlata nit, tokrat že četrtič, je k sodelovanju pritegnil 19 prijaviteljev. Letos so organizatorji dosedanjim šestim razpisnim kategorijam dodali še dve, povezani z uvedbo digitalizacije in aktivnim staranjem prebivalstva, in sicer kategorijo »preobrazba v smeri digitalizacije ter uresničevanje digitalne obljube« in kategorijo »pristopi in pobude za aktivacijo zaposlenih, aktivno staranje ter nove vloge starejših zaposlenih«. Vseh 19 prijavljenih primerov praks, ki so si prav zaradi širine razpisnih kategorij med seboj zelo različne, na kratko povzemamo po abecednem redu imen prijaviteljev.

Agencija Mori

Petki za učenje

Z različnimi aktivnostmi spodbujajo nenehno učenje in izobraževanje. Vsak prvi petek v mesecu je namenjen širjenju znanja s področja osebnostne rasti in upravljanja časa. Vsi zaposleni imajo dostop do platforme za e-učenje, vsake tri mesece si vzamejo dan oddiha in v sproščenem okolju pregledajo uspehe ter naredijo načrte za naprej.

Alpe-Panon McDonald's

Zaposlovanje upokojencev

Projekt občasnega dela upokojencev je del trajnostnega delovanja družbe McDonald's. Priložnost, da ponovno vstopijo na trg dela, se spopadejo z novimi delovnimi izzivi in dodatno zaslužijo, so dobile štiri upokojenke, ki svoje izkušnje delijo z mlajšimi sodelavci.

AMZS

Tovarištvo povezuje

V podjetju na štiri načine povezujejo zaposlene: s prenovo strategije in organizacijske kulture, z okrepljeno vlogo ljudi pri delu, z modelom kadrovskega razvoja za krepitev zagnanega izvajanja in posodabljanjem načel tovarištva med zaposlenimi.

Center of Excellence in Finance

Aktivno učenje

Prenovili so osrednjo avlo, ki je postala večnamenski prostor. Stene prostorov so preuredili v tematske kotičke, steber oblekli v tablo, okensko polico spremenili v mini knjižnico in dodali zmagovalni podij na kolesih. Prenovljeni prostor omogoča, da ga uporabniki sooblikujejo in spreminjajo.

Detektivsko varnostna agencija

Praksa DVA

S Prakso DVA študentom ponujajo priložnost, da že med študijem spoznajo detektivsko dejavnost, ugotovijo, ali so primerni za to delo, in presodijo svoje možnosti za kariero na tem področju. Program ponuja edinstveno priložnost za vpogled v delo detektiva, saj sicer, zaradi zavezanosti k molčečnosti in varovanju poslovne skrivnosti, to ni mogoče.

Gorenje

Sodelovanje z AIESEC

Vizija razvoja kadrov podjetja in sodelovanje z AIESEC omogočata, da študentje med usposabljanjem v tujini odkrivajo in razvijajo svoj vodstveni potencial in s praktičnim delom pridobivajo najnovejše znanje. Ker je znanje, ki ga v Gorenju iščejo pri mladih študentih tehnike, zelo specifično, je sodelovanje z AIESEC pri iskanju teh kadrov zunaj meja Slovenije uspešno in vzajemno.

Gorenjska banka

UPS! Pristop do stranke

Banka usposablja komercialiste za nov pristop k strankam (ugotoviti potrebe stranke). Znanje in kompetence komercialistov nadgrajujejo tako, da zaposleni sami začutijo željo po učenju in pridejo do odgovora na vprašanje, kako bi neko stvar lahko naredili drugače. Rezultati usposabljanja so odlični.

INFINUM SI

Infinum Student Academy

Študentom ponujajo brezplačno akademijo, na kateri se s pomočjo mentorjev – to so najboljši zaposleni v podjetju – naučijo programirati in oblikovati. Tako uspešno povezujejo študente s trgom dela in jih nanj pripravijo, ponudijo jim priložnost za učenje in rast, najboljši pa se v podjetju zaposlijo.

Javni zavod Cene Štupar

Ferfl

Ferfl je celovit program spodbujanja podjetniških idej z družbenim učinkom. K vključitvi so vabljeni vsi, ki imajo željo po razvijanju lastnih zamisli, ki se želijo naučiti, kako razviti idejo, preveriti, ali je dobra, in jo pripeljati na trg. Poudarek je na zamislih, ko so bile do zdaj prezrte, imajo pa pomemben družbeni učinek.

JP Komunala Brežice

Celosten sistem kadrovske politike

Podjetje izvaja številne aktivnosti za vzpostavitev celostnega sistema kadrovske politike: razvoj sistema mentorstva, sistem pohval za zaposlene, izvedba strokovnih ekskurzij, izbor najboljšega delavca, izbor ekojunakov, promocija zdravja na delovnem mestu, merjenje zavzetosti in produktivnosti zaposlenih in skrb za dobro komunikacijo.

Jezernik, Anže Logar, s. p.

Izobraževanje lesarjev

Glavni cilj podjetja je ohranjanje premične kulturne dediščine, lesenih plovil. Pred propadom želijo rešiti čim več lesenih plovil, zato vlagajo v izobraževanje lesarjev, sodelujejo pa tudi s srednjimi šolami in fakultetami.

Krka

Projekt HiPO (High Potentials)

Projekt HiPO je namenjen zgodnji prepoznavi zaposlenih z visokim potencialom. Nadaljnji razvoj tem zaposlenim omogočajo z vključevanjem v odgovornejše naloge v podjetju in v druge oblike razvoja kadrov.

Lek

Bio karierni zajtrk

Z bio kariernim zajtrkom skušajo privabiti slovenske strokovnjake, ki delajo v tujini. V Leku jim skušajo omogočiti strokovni razvoj in napredek ter uporabo v tujini pridobljenega znanja. Na srečanju se najprej predstavi Lek (delo na področju razvoja, njihova vizija in karierne priložnosti), nato pa udeleženci dobijo možnost, da se predstavijo vodstvenemu timu. Nekaj strokovnjakov so tako v Leku že zaposlili.

Lidl Slovenija

Poslovni konec tedna (hackaton)

Lidlovega poslovnega konca tedna so se udeležili tako zaposleni v Lidlu kot tudi drugi posamezniki, ki so razdeljeni v ekipe 36 ur tekmovali v razvoju rešitev za postavljeni izziv. Najbolj prodorni udeleženci so bili izbrani za 3-mesečni ABC podjetniški program, ki ga je skupaj z Lidlom Slovenija zasnoval in organiziral ABC Accelerator.

Lotrič Meroslovje

Promocija zdravja

Podjetje ima skrbno izdelan načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Rezultati izvajanja ukrepov se odražajo v motivaciji zaposlenih, prijetnem delovnem ozračju ter nizki stopnji bolniške odsotnosti.

Optiweb

Sestanki »wazzup«

V podjetju vsak petek organizirajo sestanek za vse zaposlene. Tako so vse informacije transparentne. Na sestankih nagradijo tedenske dosežke, se pohvalijo in se lotijo napake tedna, ki jo analizirajo in zanjo poiščejo rešitev. Pomemben del sestankov je tudi ploskanje – s tem vsakemu sodelavcu pokažejo, da ga cenijo in da so mu hvaležni za njegovo delo.

Plinovodi

Sistem izobraževanja E-CHO

Multimedijsko izobraževalno okolje E-CHO, ki so ga oblikovali skupaj s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, omogoča upravljanje izobraževalnega procesa in multimedijskih vsebin ter izvedbo e-usposabljanja. Družba Plinovodi je z uvedbo tega sistema odpravila ovire pri internem prenosu strokovnega znanja.

SIJ in odvisne družbe

SILABS

Pod enotno blagovno znamko SILABS so povezali vse industrijske laboratorije z razvojnimi oddelki treh največjih metalurških družb v skupini. Z združevanjem se je prepoznavnost vseh laboratorijev in zaposlenih v laboratorijih povečala. Zaposleni v laboratorijih so se povezali, dobili nov zagon in potrditev, kar se kaže v zadovoljstvu zaposlenih in organizacijski klimi v laboratorijih.

Socialna državna kmetija

Pobudnica socialne državne kmetije je Elka Bizjak, ki se zavzema tudi za skrajšanje delovnika za vse zaposlene.