»Rezultati dela, kljub težavam z bolniškimi izostanki, presegajo zastavljene načrte,« je ob vsakoletni reviziji poslovanja preteklega leta poudaril načelnik kamniške upravne enote Mihael Novak. Dejal je, da je delo lani vestno opravljalo 32 zaposlenih, ki so na jesenski anketi izrazili zelo visoko stopnjo (4,3) zadovoljstva na delovnem mestu. Izvedli so tudi anketo zadovoljstva strank, a teh rezultatov še nimajo. Pričakujejo pa, da bo tudi ti, kot že leta, znova visoko nad slovenskim povprečjem.

V lanskem letu so na enoti reševali dobrih deset odstotkov več upravnih zadev kot leto prej. V reševanje so jih prejeli 14.439, ob vstopu v letošnje leto pa jim jih je v reševanju ostalo le 120 ali 0,83 odstotka, kar jih prav tako že leta dviguje visoko nad povprečje slovenskih upravnih enot.

Več zakonskih zvez

Največ zadev so znova reševali na oddelku za upravne notranje zadeve, kjer so jih prejeli 12.651. Znatno je poraslo število zamenjav osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj. Število sklenjenih zakonskih zvez se je v primerjavi z letom prej povišalo s 144 na 150. 66 zakonskih zvez je bilo sklenjenih zunaj uradnih prostorov. Za spremembo osebnega imena so lani prejeli 38 vlog. Veliko dela so imeli tudi z društvi, ki jih je na območju enote registriranih 340 – lani so jih na novo registrirali 17, izbrisali 14. Izdali so jim 46 odločb za organiziranje javnih prireditev, kar kaže, da so kamniška društva zelo aktivna.

Policijska stavka se pozna

Število registriranih motornih in priklopnih vozil se je lani minimalno povečalo, in sicer na 23.749. Minimalno se je povečalo tudi število voznikov, ki jih je na območju enote 23.785. Precej pa se je lani zmanjšalo število na novo registriranih vozil, saj so jih registrirali le 354, leto prej pa 505 vozil. Odjavili so 1335 vozil, izdali ali zamenjali pa 2597 vozniških dovoljenj. Od leta poprej precej izstopa tudi število izvršenih sodb o prekršku, s katerimi se voznikom izreka sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved vožnje z motornim vozilom ali prenehanje veljavnosti z odložitvijo izvršitve. Lani so teh izdali 208, leto prej 316. »Zmanjšanje števila izvršenih sodb pripisujemo stavki policistov, ki so kar nekaj mesecev opozarjali kršitelje in niso izvajali represivne funkcije,« poudarjajo na upravni enoti, kjer so kot prekrškovni organ izdali tudi 98 plačilnih nalogov in predlagali 79 izvršb oziroma predlogov za prisilno izterjavo neplačanih glob.

Potrdili so 157 priglasnic za vozniške izpite in opravili 670 prijav na praktični in teoretični del vozniškega izpita, kar je skoraj pol manj kot leto prej.

Na področju okolja in prostora so lani reševali 384 zadev ali skoraj 20 odstotkov več kot leto prej. Največji obseg dela so predstavljali postopki izdaje gradbenih dovoljenj, potrdil o uporabnem dovoljenju, razlastitve in odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Na področju denacionalizacije so lani pravnomočno rešili eno, ubadajo pa se še s tremi od skupno 674 vloženih zadev. Med njimi je najobsežnejša zahteva Meščanske korporacije Kamnik, ki so jo v ponovno odločanje prejeli po odločitvi ustavnega sodišča.