Parcele na Zlatem griču je občina dobila v last s pogodbo o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jo je podpisal Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. »Na zemljišču v skupni izmeri 67.000 kvadratnih metrov je tudi velik plantažni sadovnjak, ki pa je po prvih ocenah v zelo slabem stanju. V preteklih dneh so si to zemljišče že ogledali tudi strokovnjaki, ki so ugotovili, da je plantažni sadovnjak na tem ozemlju izčrpan, saj zadnjih 17 let ni bil obnovljen, življenjska doba sadovnjaka, v katerem je dobrih 12.000 dreves, pa je na takšni površini približno 20 let,« pojasnjujejo na občini.

Občina je sicer za krajši čas sadovnjak ponudila v najem lokalnim sadjarjem, predvsem zato, da bi ohranili vzdrževanje in tudi pridelavo jabolk, a žal neuspešno. »V razgovorih z njimi smo namreč prišli do ugotovitve, da bi bila vlaganja v obnovo in kasneje intenzivno pridelavo jabolk previsoka. Za obnovo sadovnjaka bi bilo, po ocenah lokalnih sadjarjev, potrebnih vsaj 300.000 evrov, da bi lahko posadili nova drevesa, postavili opore in tudi protitočno zaščito. Ta naložba bi bila upravičena le, če bi se pridelava jabolk nadaljevala vsaj še nadaljnjih 20 let,« pojasnjujejo na občini.

Hkrati opozarjajo, da obstoječi nasad ob opustitvi agrotehničnih ukrepov, kot so obrezovanje in škropljenje z ustreznimi fitofarmacevtskimi sredstvi, predstavlja veliko nevarnost širjenja bolezni in škodljivcev tudi na druge nasade, kar bi posledično lahko ogrozilo pridelavo jabolk pri ostalih sadjarjih na območju Velenja in okolice.

»Na podlagi vseh ocen smo se odločili, da je najbolje, da sadna drevesa odstranimo še pred pričetkom rastne sezone,« so še povedali na občini. Zemljišče bodo tako v prihodnjih dneh očistili, preorali in ga zatravili, za kar so tudi že izbrali izvajalca del, podjetje Andrejc.

V najem kmetom

Obravnavano območje Zlatega griča je sicer skladno z veljavnim prostorskim planom opredeljeno kot stavbno zemljišče, za katerega je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta. »Načrtujemo, da bomo novega na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag sprejeli do konca tega leta. Z novim prostorskim načrtom bomo tudi določili podrobnejšo namensko rabo tega območja skupaj s potrebno infrastrukturo,« so še pojasnili na velenjski občini.

Glede na to, da gre za stavbno zemljišče, je verjetno, da bodo Zlati grič v prihodnje pozidali. Do sprejetja prostorskega načrta in začetka posegov v prostor bodo travno površino oddali v najem lokalnim kmetijskim pridelovalcem in zagotovili, da bo zemljišče vzdrževano. Razpis za oddajo zemljišč v najem bo objavljen predvidoma v začetku marca.