Novosti, ki jih je včeraj predstavila ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, kažejo, da bo učbeniška politika poslej imela trdnejši okvir. Na podlagi treh dopolnjenih in spremenjenih pravilnikov – o potrjevanju učbenikov, o upravljanju učbeniških skladov in o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela – naj bi se v tem in prihodnjih letih oblikoval celovit in trajnostno naravnan model.

Ministrstvo naj bi osnovnim šolam letno zagotovilo 3 milijone evrov. S tem denarjem naj bi te obnavljale učbeniške sklade – dinamiko bodo določale same – in hkrati vsako leto nakupile učbeniško gradivo za svoje prvošolce. Tako naj bi pomagali staršem, ki imajo ob vstopu otroka v šolo kar veliko stroškov, in obenem otrokom omogočili, da bi lahko knjige in zvezke aktivno uporabljali, vanje pisali, obkrožali, podčrtavali… Učenci višjih razredov te možnosti v izposojenih učbenikih iz šolskih skladov za zdaj še ne bodo imeli. »Sedanje rešitve bi lahko nadgradili v prihodnjih letih,« je bila optimistična ministrica, ki poudarja zlasti skrb za kakovost. Učbeniški skladi naj bi bili sicer dokončno obnovljeni v letošnjem šolskem letu.

Novi učni načrti z zamikom v šole

V pravilnikih so natančneje opredelili tudi postopke za spreminjanje in uvedbo novih učnih načrtov v šole. Da učnih načrtov in učbenikov ne bi menjavali prehitro, so sprejeli določilo, po katerem bo moral vsak učni načrt praviloma veljati vsaj eno triletje. Začetek priprave novega bo moral odobriti minister. Potem ko bo nov učni načrt sprejel pristojni strokovni svet, pa bosta morali miniti vsaj še dve leti do uvedbe v šole. Tako bo dovolj časa za pripravo učbeniškega gradiva. Ministrstvo bo enkrat na leto v anonimizirani obliki objavilo najnižje, najvišje in povprečne cene učbeniških kompletov, Zavod RS za šolstvo pa bo v okviru svojih delovnih nalog poslej redno spremljal kakovost delovnih zvezkov. Enkrat na leto bo objavil analizo njihove kakovosti, uporabnosti in dejanske uporabe – zdaj marsikje delovni zvezki ostanejo polprazni. Svoje ugotovitve bo strnil tudi v priporočila učiteljem in staršem. V srednjih šolah ostaja vse po starem.

Starši še vedno (pre)obremenjeni

Anton Meden, član delovne skupine, ki je več kot leto dni snovala nov model učbeniške politike, ugotavlja, da se predstavljeni model glede na doslej znane informacije v veliki meri razlikuje od tistega, ki so ga obravnavali v skupini. Ker še ni videl prenovljenih pravilnikov – ti naj bi bili objavljeni danes na portalu e-demokracija – tudi še ne more oblikovati celovitega pogleda na predlagano. Za zdaj kot predstavnik staršev ocenjuje, da utegne imeti pozitiven učinek zlasti predvidena okrepljena skrb za kakovost, tudi delovnih zvezkov, ki naj bi jo strokovno prevzel Zavod RS za šolstvo.

S precej manj zadovoljstva pa sprejema napoved, da bodo tudi v prihodnje večji del finančnega bremena za zagotavljanje učnega gradiva nosili starši. Ponovno opozarja na velike razlike v skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugega učnega gradiva po različnih območjih Slovenije. »Stroška učnega gradiva bodo razbremenjeni le starši prvošolcev, vendar pa smo razumeli, da bo tudi pri tej skupini učencev ministrstvo sredstva navzgor omejilo in bodo v primeru, če se bo šola odločila za večji obseg učnega gradiva, finančno breme nosili starši,« opozarja Meden.