Prijava v srednjo šolo in vpis vanjo sta vse prej kot preprosta postopka, zelo pomembno pa je, da ju prihodnji dijaki izpeljejo brez takšnih napak, zaradi katerih bi lahko ostali brez prostora na želeni srednji šoli. Praviloma sicer napake v prijavi za vpis odpravijo že v osnovnih šolah, kandidate in njihove starše mirijo na ministrstvu za izobraževanje. Največkrat se namreč za oddajo prijav dogovorijo kar v posamezni osnovni šoli, kjer jih svetovalni delavci pregledajo in jih do roka, zapisanega v razpisu, posredujejo želeni srednji šoli.

Na napake opozorijo svetovalni delavci

»Praviloma tudi v srednjih šolah svetovalni delavci vsako prijavo ob prejemu pregledajo. Če jo je treba dopolniti, kandidata o tem nemudoma obvestijo in se dogovorijo za rok, do kdaj bo prijavo dopolnil oziroma popravil,« prakso srednjih šol opisujejo na ministrstvu za izobraževanje. »Kandidat z morda pomanjkljivo prijavo tako ni samodejno izločen iz postopka, pač pa mu svetovalni delavci tako na osnovnih kot srednjih šolah pomagajo, da ima do roka izbirnega postopka ustrezno prijavo, če je seveda to mogoče in se kandidat na pozive za dopolnitve odziva,« dodajajo. Kandidat, ki se želi vpisati v določeno srednjo šolo, lahko sicer iz utemeljenih razlogov dokazila predloži po izteku roka za njihovo oddajo, vendar najpozneje dan pred začetkom izbirnega postopka.

Včasih razlogi za zamudo trajajo dlje in kandidati dokazil ne morejo posredovati pred izbirnim postopkom. Takrat si lahko pomagajo s prošnjo, ki jo kandidat mora poslati v treh dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najkasneje v 30 dneh po začetku šolskega leta. Zamudo roka mora utemeljiti in o tem predložiti ustrezna dokazila. Ali so razlogi za zamudo utemeljeni, odloči ravnatelj. Med utemeljene razloge spadajo na primer bolezen, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje oziroma bivanje v tujini, naknadna sprememba statusa športnika in podobni nepredvidljivi razlogi, ki lahko vplivajo na zamudo roka za vpis ali za oddajo dokazil.