»Če se na poplave ne pripraviš, je lahko odpravljanje posledic nekajkrat dražje od preventivnih ukrepov,« so v preteklosti že nekajkrat izkusili na lastni koži tudi v občini Domžale. Še vedno se spomnijo velikih poplav in posledic v letu 2008 in potem še dve leti kasneje. Te so jih prepričale, da v prihodnje raje sami poskrbijo tudi za več ukrepov, za katere bi sicer morala poskrbeti država – a ni. Seveda tudi te ukrepe izvajajo v soglasju z Agencijo RS za okolje, a hkrati ne skrivajo, da jim zaradi birokratskih postopkov prav to sodelovanje marsikdaj le še dodatno zaostri.

Pred šestimi leti so za celovito ureditev problematike najprej pripravili študijo hidrološko-hidravlične presoje in karte poplavne nevarnosti za območje občine. Del študije so bila tudi priporočila za izboljšanje protipoplavnih ukrepov, ki so jih začeli izvajati sprva dokaj zadržano, pred dvema letoma pa so jih močno pospešili z ustanovitvijo delovne skupine za pripravo protipoplavnih ukrepov. Ta je po temeljitem ogledu terena pripravila nabor 65 prioritetnih ukrepov. V kratkoročni načrt so vključili obnovo sipin in zaščito brežin ter jezov, v dolgoročni pa projektiranje in obnovo jezov in pragov.

Za prve sanacijske ukrepe iz obsežnega nabora so pred dvema letoma namenili okoli 200.000 evrov, lani pa sredstva kar podvojili. Začeli so s sanacijo, poseki in čiščenjem struge Kamniške Bistrice in drugih domžalskih potokov, opravili vzdrževalna dela na Homškem jezu, uredili melioracijske jarke, montirali protipoplavne pokrove ob lokalnih cestah, gradili nasipe, višali ceste, čistili cevne propuste, gradili poplavne prehode in še ni konca seznamu del, ki so jih opravili že v prvem letu. Država je takrat poskrbela še za obnovo in zavarovanje betonske škarpe desne brežine Kamniške Bistrice na Viru ter posek oziroma obnovo brežin Kamniške Bistrice od stadiona proti Študi, za kar je odštela 150.000 evrov.

S proračunskim denarjem ne varčujejo

S približno 400.000 evri, ki so jih za izboljšanje poplavne varnosti v Domžalah porabili lani, so skupaj s Hidrotehnikom že lani spomladi izvedli zaščitna dela na Kamniški Bistrici, Rovščici in na Hudskem potoku ter potoku Rača. Poleti so obnovili drčo pod mostom regionalne ceste na Viru in uredili odvodnjavanje pri šoli v Krtini, kar jih je stalo več kot 120.000 evrov. Prednostno skrb pa tako lokalna skupnost kot država že nekaj časa usmerjata zlasti v protipoplavni projekt obnove pragov in drč na Kamniški Bistrici od železniškega mostu na Količevem, ki so močno poškodovani, poudarjajo na občini. Direkcija za vode je projekt že odobrila, izdelali so tudi projektno dokumentacijo, žal pa je potem državi zmanjkalo denarja še za popravilo. Zato so skupaj obnovili le drčo pod mostom regionalne ceste. Drugi ukrep, ki bo omilil poplavno nevarnost, pa so izvedli na Krtini, kjer so meteorno cev zamenjali s precej širšo cevjo.

V prihodnosti bodo uredili razbremenilnike in zadrževalnike ter meteorne kanalizacije v Radomljah in na Rovah, Dobu in Krtini, na Pšati in v Ihanu, se pravi na poplavno najbolj ogroženih območjih občine, občanom na občinskih spletnih straneh obljublja domžalski župan Toni Dragar. »Za to in naslednje leto imamo v proračunu čez 500.000 evrov, da bomo pripravljeni in ne poplavljeni,« je poudaril in dodal, da se zavedajo, da je najbolje biti vnaprej pripravljen in že danes delati za jutri. Pri izvajanju ukrepov bodo še naprej sodelovali s pristojnim ministrstvom oziroma direkcijo za vode, uradom za upravljanje z vodami in s koncesionarjem za območje srednje Save – rečno službo Hidrotehnik.