Odgovor:

Gre za primer posla rednega upravljanja, zato potrebujete soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev. V konkretnem primeru gre verjetno tudi za posle, ki so nujni za vzdrževanje stvari, zato lahko kateri koli etažni lastnik predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče v nepravdnem postopku. Če tega noben od etažnih lastnikov v 30. dneh od nesprejetja sklepa tega sodišču ne bo predlagal, pa še vedno niste brez možnosti, saj mora to storiti upravnik v nadaljnjih 15 dneh. Znano je, da številni upravniki navkljub svoji zakonski obveznosti tega ne storijo, zato vam svetujem, da ob prvi priložnosti skličete sestanek z upravnikom in se o tej temi z njim pogovorite.

Vprašanje:

Etažni lastniki želimo obnoviti nekatere skupne dele (predvsem razsvetljavo na skupnih hodnikih, vrata dvigala). Kako naj o tem odločamo?

Odgovor:

O vseh poslih upravljanja stavbe lahko odločate na dva načina: s podpisovanjem predloga sklepov (listine) ali pa na zboru lastnikov. Podpisovanje listine poteka tako, da se podpiše listina, na kateri se odloča o predlaganem sklepu. Zakon določa, da mora biti predlog podpisan v roku treh mesecev od dneva, ko ga podpiše prvi lastnik. V primeru, da ni glasovalo zadostno število lastnikov in posledično odločitev ni bila sprejeta, lahko upravnik skliče zbor lastnikov. V tem primeru se odloča po pravilih odločanja zbora lastnikov. Zbor lastnikov pa upravnik načelno skliče vsaj 14 dni pred zborom. Lahko pa ga skliče tudi nadzorni odbor ali pa etažni lastniki, ki imajo skupaj minimalno eno petino solastniških deležev. Kdor pač skliče zbor lastnikov, tudi oblikuje predlog sklepov, o katerih se bo odločalo z glasovanjem.

Mag. Boštjan J. Turk