Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja občine Trebnje v letu 2014 odkrilo kar nekaj nepravilnosti, predvsem pri pripravi proračuna in zaključnega računa, izvrševanju proračuna, pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem, javnih naročilih in zadolževanju. Občini je izreklo negativno mnenje in izdalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Ker pa je občina že med samim revizijskim postopkom v zadnjih dveh letih odpravila razkrite nepravilnosti oziroma sprejela potrebne ukrepe, odzivnega poročila od nje ni zahtevalo, so pojasnili na računskem sodišču.

Župan Alojzij Kastelic pravi, da se največje pomanjkljivosti nanašajo na poslovanje občine z javnim podjetjem Komunala, pri čemer občinski uslužbenci po njegovih besedah niso bili dovolj pozorni na spremembo iz leta 2008. »Takrat smo prešli s sistema upravljanja s komunalnimi vodi v najemno razmerje z občino. Računsko sodišče je menilo, da bi morala občina od takrat sklepati pogodbe neposredno z izvajalci, mi pa smo za to pooblastili Komunalo. Menimo, da v ničemer ni bilo prizadeto gospodarjenje z javnimi sredstvi ali oškodovan proračun. Toda računsko sodišče ima celoten znesek pogodb za kršitev, kar je tudi prineslo negativno mnenje za občino. Ostale kršitve so manjšega pomena,« je pojasnil župan.

Svetniki petkrat zavrnili spremembo spornega odloka

Računsko sodišče tudi ugotavlja, da občina v letu 2014 ni zagotovila notranje revizije poslovanja, v kadrovskem načrtu ni prikazala vseh obveznih podatkov, pri plačilu obveznosti iz proračuna pa ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov. Pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ni vzpostavila popolne evidence in ni pobrala vseh prejemkov, nekaj nepravilnosti je bilo tudi pri odmeri nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča. »Očitek je bil, da odmerjamo zgolj 30 odstotkov nadomestila od nezazidanih stavbnih zemljišč, kar naj bi bilo v neskladju z zakonodajo. Računskemu sodišču smo posredovali vseh naših pet poskusov, da bi občinski odlok spremenili, vendar so svetniki vsak poskus gladko zavrnili, nazadnje na decembrski seji,« je pojasnil Kastelic.

Revizorji so odkrili nepravilnosti tudi pri zaposlovanju, ko župan ni izdal soglasja za zaposlitev, ter na področju športa in kulture. Po Kasteličevih besedah je bilo pri razpisu za to področje po občinskem pravilniku možno, da neporabljena sredstva razdeli komisija, imenovana v ta namen. »Vendar je računsko sodišče to imelo za napako, zato smo že spremenili pravilnike in odpravili nepravilnosti, šlo je za sredstva v višini 9000 evrov.«