Ministrstvo za kulturo je kot ustanovitelj opravilo nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Slovenskega filmskega centra (SFC) v obdobju 2014–2015, ko je institucijo še vodil Jožko Rutar. Ugotovilo je več pomanjkljivosti, tako na področju upravnega poslovanja kot v zvezi s postopki razpisov za sofinanciranje in izplačili potnih stroškov.

Pri upravnem poslovanju komisija ministrstva ugotavlja, da SFC ne uporablja aplikacij, ki bi omogočale sledljivost sprememb dokumentov, ter veliko nedoslednost pri označevanju in številčenju vhodnih dokumentov, denimo zapisnikov o odpiranju vlog. Zapisniki, ki jih je komisija ministrstva pregledala, ne vsebujejo ne kraja ne časa izvedenega dejanja, napačno so oštevilčeni, vseh strani pa niso podpisali člani komisije, kar lahko nakazuje na zmanjšano dokazno vrednost zapisnika, saj se da neoštevilčen in nepodpisan list zamenjati z drugim.

Pravila na SFC nejasna

Komisija ministrstva je prepoznala tudi nekatere nepravilnosti pri naknadnem zviševanju sredstev nekaterim projektom po odločitvi strokovno programske komisije. Ugotovila je, da je pravilnik, ki določa postopek izbire projektov za sofinanciranje, nejasen in nepopoln ter omogoča različne interpretacije, zato ni mogla nedvoumno skleniti, da bi bilo ravnanje SFC nezakonito. Komisija je ugotovila še, da so postopki razdeljevanja proračunskih sredstev nepregledni ter da na osnovi pregledane dokumentacije ne more priti do jasnih sklepov, na kakšen način je bila določena višina sofinanciranja posameznega prijavitelja.

Komisija je ugotovila, da SFC ne vrednoti in ne ocenjuje zaključenih projektov, s čimer posledično tudi ne ugotavlja, ali je bil prijavljeni projekt v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo za kulturo je tako za SFC izdelalo seznam priporočil, kako naj pomanjkljivosti odpravi – med drugim s pripravo novega pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov ter preučitvijo sistema razdeljevanja proračunskih sredstev in tveganj v tem procesu. SFC mora preučiti tudi, na kakšen način bi bilo smotrno ocenjevati uspešnost prijavljenih projektov, in vzpostaviti notranjo kontrolo, ki bo ob sklepanju aneksov, s katerimi se podaljša čas izvedbe projektov, preverila, ali so projekti ustrezno zavarovani. SFC se 90-dnevni rok za poročilo o izvedbi navedenih priporočil izteče 9. februarja prihodnje leto, pravijo na ministrstvu.

Več notranjega nadzora

Predsednik sveta SFC Bojan Labović pravi, da je svet poročilo obravnaval na redni seji konec novembra ter takratni vršilki dolžnosti direktorice Nerini T. Kocjančič s sklepom naložil, da pristopi k izvedbi in upošteva priporočila. Ker pa je z začetkom decembra vodenje že prevzela novoimenovana direktorica SFC Nataša Bučar, je svet nato z njo dorekel terminski načrt izvedbe priporočil ustanovitelja. »Glede priporočil, ki se nanašajo na povračilo stroškov za službena potovanja, se bo svet SFC opredelil po pregledu, ki ga bo opravila notranja revizija,« pojasnjuje Labović.

Na SFC pojasnjujejo, da bodo poleg vsega priporočenega v letu 2017 začeli vzpostavljati informacijsko platformo, ki bo digitalizirala velik del upravnega poslovanja in administracije ter tako omogočila večjo preglednost pri upravnem poslovanju. Sistemizirali bodo tudi delovno mesto vodje finančne službe in zaposlili strokovnjaka ter tako med drugim izboljšali notranji nadzor finančnega poslovanja.