Precej obupani so bili nekateri Slovenjgradčani, v prvi vrsti obrtniki in podjetniki, ko so letos prejeli položnice za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). A tudi med fizičnimi osebami so se našli takšni, ki so bili ob pogledu na znesek prepričani, da gre za pomoto. Najvišje odmerjeno nadomestilo je namreč znašalo nekaj več kot 16.000 evrov. Kljub vsemu na občini pravijo, da je bilo pritožb malo, nekaj več kot 400, kar je le pet odstotka glede na 8000 vseh izdanih odločb.

»Približno 40 odstotkom zavezancev se je odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča znižala, 30 odstotkom zvišala, preostali pa so dobili približno enake zneske kot lani,« pravi Dušan Stojanovič, predstavnik za stike z javnostmi slovenjgraške občine. Nekateri pa se kljub temu ne morejo znebiti občutka, da bi si občina želela, da se nezazidana zemljišča, namenjena gradnji, čim prej prodajo. Spet drugi se takšni občinski politiki čudijo, saj se zavedajo, da je ponudba zemljišč na Koroškem že zdaj prevelika. In tudi to ne drži, da so nekateri zemljišča prekategorizirali z namenom špekulacij. Občina je namreč že leta 1999, ko je bil župan še Janez Komljanec, nekatera zemljišča sama prekategorizirala iz kmetijskih v stavbna. Lastnikov pa to ni motilo, saj tega do letos tudi niso občutili v svojih denarnicah.

Obrtna zbornica za odmero iz leta 2013

S problematiko letos odmerjenih nadomestil za stavbna zemljišča v Slovenj Gradcu so dobro seznanjeni tudi na Obrtni zbornici Slovenije (OZS). Kot pravijo, je ravno zdaj v pripravi predlog zakona o davku na nepremičnine in nekatere občine NUSZ zvišujejo ali pa so ga že zvišale tudi zato, da bo potem davek na nepremičnine, ko bo nekoč uveden, višji. »Vlada se je namreč zavezala, da davek na nepremičnine ne bo višji od NUSZ. Zato nekatere občine kmetijska zemljišča namenoma spreminjajo v zazidljiva, da so tako višja tudi nadomestila. Na tak način pa bodo lastnike zemljišč sčasoma prisilile v prodajo. Na drugi strani pa so tudi občine, ki NUSZ sploh nimajo, saj si želijo na tak način v svoje okolje pritegniti čim več obrtnikov in podjetnikov. Mi pa si predvsem želimo, da bi vlada v novem zakonu o davku na nepremičnine upoštevala višino NUSZ iz leta 2013, ko občine nadomestil še niso zviševale,« pravi predsednik OZS Branko Meh.

Pripravili nov osnutek odloka

V Mestni občini Slovenj Gradec odgovarjajo, da so zoper izdane odločbe prejeli 367 pritožb od fizičnih in 39 od pravnih oseb, 50 pa se jih nanaša na oprostitve, ki jih zavezanci uveljavljajo šele v postopku po odmeri nadomestila. »Višji zneski so povečini posledica razlik med prijavljenimi površinami v preteklosti in dejanskimi površinami, ki jih imajo zavezanci navedene v uradnih nepremičninskih evidencah,« pojasnjujejo na občini. »V preteklosti so zavezanci plačevali NUSZ za zemljišča, predvidena za stanovanjsko gradnjo, čeprav takšna gradnja po sprejetih izvedbenih prostorskih aktih sploh ni možna. Zdaj pa uveljavljamo prostorsko politiko, s katero želimo spodbuditi gradnjo na vseh nezazidanih stavbnih zemljiščih z namenom, da bodo ta čim prej pozidana, s čimer bi ustvarili tudi nova delovna mesta in spodbudili gospodarski razvoj. So pa nekateri zavezanci imeli več kot 17 let časa za gradnjo ali prodajo namenskih zemljišč,« še odgovarjajo na slovenjgraški občini, kjer pa so pripravili nov osnutek odloka, ki so ga svetniki že potrdili in prinaša nekaj sprememb.

Odlok predvideva, da bi se NUSZ v prihodnjem letu znižal za okoli 20 odstotkov za zazidana stavbna zemljišča za stanovanjsko rabo ter od tri do osem odstotkov za nezazidana in zazidana stavbna zemljišča za nestanovanjski namen, medtem ko bo za nezazidana stavbna zemljišča za nestanovanjsko gradnjo nižji od štiri do 35 odstotkov, za stanovanjsko gradnjo pa nekoliko višji. Svetniki bodo o spremenjenem odloku dokončno odločali na seji 21. decembra.