Odgovor: Paket nove gradbene zakonodaje, ki obsega predloge gradbenega zakona, zakona o urejanju prostora in zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, je trenutno še v predlagalni fazi, čeprav je pričakovati, da bo večino sprememb državni zbor potrdil. Če se osredotočim le na gradbeni zakon, naj omenim, da je ta pripravljen v obliki čistopisa, kar pomeni, da gre za povsem nov zakon, čeprav ohranja nekatere stare rešitve, a obenem uvaja kar precej novih.

Vprašanje: Katere pa bodo poglavitne novosti gradbenega zakona?

Odgovor: Poglavitne novosti, ki so predlagane, bi strnil predvsem na olajšane pogoje za nekatere vrste gradenj (denimo opustitev obveznosti pridobivanja gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov), pridobitev gradbenega dovoljenja z manj birokracije, uzakonitev možnosti skrajšanega postopka pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, okrepitev vloge občin v procesu dovoljevanja, večja vloga in odgovornost udeležencev gradenj, pospešena informatizacija postopkov dovoljevanja in razvoj elektronskega poslovanja, olajšani postopki legalizacij pri neproblematičnih gradnjah…

Mag. Boštjan J. Turk